Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.143 din data de 18 septembrie 2020

octombrie 9, 2020

Privind aprobarea actului adițional 1 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare  înregistrat  sub nr. 24579/15.09.2020  intocmit de primarul orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Poliției Locale întocmit de  Biroul Monitorizare și Control înregistrat sub  nr. 24583/15.09.2020  prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului adițional 1 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Legea nr. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local;

– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L315/1 din 03.12.2007;

– HCL. nr. 9/2007 prin care s-a aprobat infiintarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unc Consilul Locala Sinaia;

– HCL. nr. 62/2020 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călatori pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia catre SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă actul adițional 1 la contractul nr. 10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia, conform anexei 1, care cuprinde:

  1. a) completarea anexei 2 – program de transport, 2.1 – programul anual de transport si 2.1.1 – programul de transport local pentru reteaua de autobuze;
  2. b) completarea anexei 4 – bunuri utilizate de operator in executarea contractului, 4.1.1 – bunuri de retur si 4.4 – proces verbal de predare-preluare a bunurilor puse la dispozitie;
  3. c) completarea anexei 5 – mijloace de transport, 5.2 – lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea serviciului public de transport călători;
  4. d) completarea anexei 6 – tarife de calatorie, 6.1 – tarife de calatorie aplicabile de la data adoptarii prezentei.

ART.2. –  Împuternicește Primarul/ Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional 1 în numele și pentru Orașul Sinaia.

 ART.3. – Împuternicește Primarul/ Viceprimarul Orasului Sinaia să modifice ulterior programul anual de transport (anexa 2.1) si tarifele de calatorie (anexa 6.1), pentru eficientizarea activitatii de transport calatori pe raza UAT Sinaia, la propunerea SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control și SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.