Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.159 din data de 03 noiembrie 2020

noiembrie 9, 2020

Privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sinaia pe domenii de specialitate

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la nr. 29387/02.11.2020 al primarului orașului Sinaia, în calitate de iniţiator, precum si raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29393/02.11.2020 întocmit de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administratie locala;

Ținand cont de prevederile Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliul local Sinaia aprobat prin HCL. nr. 108/14.08.202020;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 468/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Sinaia, la data de 30 octombrie 2020;

În conformitate cu art. 124, 125, 126, art. 129 alin.(2), lit.a ) si alin. (14), coroboarate cu art. 139 alin. (3) lit.i) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Aprobă constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinaia, în principalele domenii de activitate, având denumirea si componența următoare :

1. Comisia social-juridică:
– Bădăran Gheorghe
– Hogea Mariana-Anca
– Vasile Gheorghe

2. Comisia buget – finanțe:
– Șuvaina Monica-Maria
– Dumitrache Costin-Nicolae
– Boghici Tiberiu-Aurel

3. Comisia de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente:
– David Remus
– Arieşan Aurora
– Popa Gheorghe
– Marcoci Constantin
– Miloș Călin-Ștefan

4. Comisia de educație, sănătate, cultură, sport, culte, tineret:
– Creţu Georgiana-Ioana-Maria
– Istrate Iuliana
– Poponete Valentina-Georgica

5. Comisia de mediu, turism, relații internațonale :
– Crețu Pompiliu
– Dumitrache Costin Nicolae
– Pavel Georgini-Mihail

6. Comisia pentru minorităti, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești:
– Birău Octavian-Andrei
– Pavel Georgini-Mihail
– Miloș Călin-Ștefan

ART.2. – Secretarul general al orașului Sinaia, va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre, prin Compartimentul Juridic, contencios administrativ și administrație locală.

Vezi în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.