Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.160 din data de 03 noiembrie 2020

noiembrie 9, 2020

Privind alegerea viceprimarului orașului Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la nr. 29390/02.11.2020 al primarului orașului Sinaia, în calitate de iniţiator, precum si raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29400/02.11.2020 întocmit de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație locală;

Tinand cont de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 14 august 2020;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Prahova nr. 468/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Sinaia, la data de 30 octombrie 2020;

Văzând avizul Comisiei social-juridice din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu art. 152, art. 129 alin.(3), lit. b) coroboarat cu art. 139 alin. (3) lit.i), alin.(6), (7), (8) și (9) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. – Se declară ales viceprimar al orașului Sinaia, domnul BĂDĂRAN GHEORGHE.

ART.2. – Secretarul general al orasului Sinaia, va aduce la cunostinta publică prezenta hotărâre, prin Compartimentul Juridic, contencios administrativ si administrație publică locală.

Vezi în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.