Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.161 din data de 03 noiembrie 2020

noiembrie 10, 2020

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29.382 din 02 noiembrie 2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate nr.29.385 din 02.11.2020 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
Văzând avizul comisiei buget-finanțe a Consiliului Local Sinaia ;
În baza Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), alin.4 lit. a), coroborat art.139, alin.(3) lit. a) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :
A. BUGET LOCAL:

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Vezi în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.