Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.162 din data de 03 noiembrie 2020

noiembrie 10, 2020

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare nr.29.440/02.11.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr.29.441 din 02.11.2020 al Serviciului Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, precum si raportul SC Sinaia Forever SRL. nr. 29132/29.10.2020 prin care propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul Comisiei buget-finanțe a Consiliului local;
În baza Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată, art. 19;

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), alin.4 lit. a), coroborat art.139, alin.(3) lit. a) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul 2020 astfel :
I. VENITURI TOTALE : – 1.523.480 lei
– venituri din exploatare – 1.540.880 lei
– venituri financiare + 17.400 lei

II. CHELTUIELI TOTALE : – 550.330 lei
– cheltuieli de exploatare – 538.590 lei
– cheltuieli financiare – 11.700 lei
ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului și administratorul SC Sinaia Forever SRL.

Vezi în format pdf: AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.