Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.202 din data de 15 decembrie 2020

decembrie 21, 2020

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 34.014 din 10 decembrie 2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr. 34.016 din 10.12.2020 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

Văzând avizul comisiei buget-finanțe a  Consiliului Local Sinaia ;

În baza Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(1) și (2) lit.b), alin.4 lit. a), coroborat art.139, alin.(3) lit. a) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :               

      ART. l. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel :

  1. BUGET LOCAL
I.       VENITURI :

a)      Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

b)      Venituri din vânzări de bunuri  (39.02.07)

830.000 lei

630.000 lei

200.000 lei

    II. CHELTUIELI :                                                                                                                830.000 lei  
         Cap.51 AUTORITĂȚI  PUBLICE”

Titlul II Bunuri si servicii

90.000 lei

90.000 lei

        Cap.61”POLIȚIE LOCALA”

Titlul II Bunuri si servicii

10.000 lei

10.000 lei

        Cap.65 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

Titlul  XI Alte cheltuieli – Burse

80.000 lei

80.000 lei

        Cap.70  ”SERV.DEZV. ȘI  LOCUINTE” 

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIII Active nefianciare

          Reabilitare sistem de iluminat public

440.000 lei

190.000 lei

250.000 lei

        Cap.74  ”PROTECTIA MEDIULUI” 

Titlul II Bunuri si servicii

30.000 lei

30.000 lei

         Cap.84 ”TRANSPORTURI” 

Titlul II Bunuri si servicii

         Titlul XIII Active nefianciare

         Achizitie lamă/plug  de deszăpezire

        Hale metalice garaj auto

360.000 lei

220.000 lei

140.000 lei

40.000 lei

100.000 lei

       Cap.87 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

Titlul II Bunuri si servicii

-180.000 lei

-180.000 lei

 ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HOTĂRÂREA NR.202 din data de 15 decembrie 2020 în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.