Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.203 din data de 15 decembrie 2020

decembrie 21, 2020

Privind aprobarea asocierii cu Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea semnării ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru implementarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”

Având în vedere Referatul de aprobare nr 34556/14.12.2020 întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea și oportunitatea asocierii, precum și Raportul de specialitate nr.34560/14.12.2020     , întocmit de Serviciul Politici Publice ;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

Ținând cont de prevederile:

– HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin (2) lit. (b) si alin. (4).d, alin.(7) lit.k), alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1.  –  Se aprobă  asocierea cu Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea semnării ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru implementarea proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”

ART.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform Anexa –Buget parteneri 5D2 , care face parte integrantă din Acordul de parteneriat  .

ART.3. – Se aprobă valoarea totală cumulată de 6.783.000 lei pentru cele trei proiecte de investiție,  contribuția proprie UAT Sinaia în valoare de 136.660 lei și valoarea totală neeligibilă de 174.805,05 lei.

ART. 4. –   Se aprobă Acordul de parteneriat cu Agenția pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia și Anexa Buget Parteneri 5D2.

ART. 5. –   Se împuternicește primarul orasului Sinaia/viceprimarul orașului Sinaia, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Partenerului – ORAȘ SINAIA.

ART.6. –  Prevederile prezenței hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Compartimentul Investiții și Achiziții și Echipa de implementare a proiectelor.

Vezi HOTĂRÂREA NR.203 din data de 15 decembrie 2020 în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.