Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.134 din data de 01 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.22995/31.08.2020;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administratie Publică nr.22993/31.08.2020;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), lit.d) și art.29, alin.(3), lit. c) și d) ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), coroborat cu art.139, alin. 3), lit. a) și art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică privind litigiul ce formeaza  dosarul nr.11/310/2020 aflat pe rolul  Judecatoriei Sinaia, avand ca obiect  actiune în constatare, în faza procesuală fond, precum și în toate fazele procesuale superioare,  în procedura contencioasă de asemenea, și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la solutionarea definitiva a litigiului

Art. 2. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.134 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.