Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.136 din data de 09 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

Privind aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23822/08.09.2020, întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului tehnic pentru „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, precum și Raportul de specialitate nr. 23824/08.09.2020, întocmit de Serviciul Politici Publice privind aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, faza PT;

Având în vedere Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia ;

Ținând cont de prevederile:

–  Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), Axă prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitătii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

– HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) și alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. –  Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza PT pentru investiţia „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, precum şi indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investiţiei, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 2. –  Se aprobă valoarea totală a proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni” în cuantum de 23.635.729,16 lei (inclusiv TVA).

ART 3.  –  Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oras Sinaia, reprezentând cheltuieli neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 880.292,87 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”.

ART 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, se vor asigura din bugetul propriu.

ART 5. –  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6.  – Se împuternicește primarul/viceprimarul  orașului Sinaia,  să semeneze toate actele necesare în numele beneficiarului UAT Sinaia.

ART. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia  și Echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.136 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.