Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.137 din data de 09 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

Privind neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra  terenului pădure în suprafață de 492 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Mierlelor nr. 101, lot 250, nr. Cad.218, CF nr. 24810 (nr. CF vechi 243 N)

Având în vedere  referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23517/09.09.2020, întocmit de dl. David Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafață de 492 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Mierlelor , lot. 250, nr. cad. 218, CF nr. 24810 (nr. CF vechi 243N);

Având în vedere  raportul  Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 23519/07.09.2020;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Luând în considerare înștiințarea nr. 332/17.08.2020 a Biroului Individual Notarial Onea Lucia, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 23204/02.09.2020 prin care solicită exercitarea dreptului de preemțiune  pentru terenul pădure în suprafață de 492 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Mierlelor , lot. 250, nr. cad. 218, CF nr. 24810 (nr. CF vechi 243N), teren care se învecinează cu  proprietatea orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 1746 Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 45 din Codul Silvic, cu modificarile si completările ulterioare;

     În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.f), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art.  196 alin.(1), lit. a) din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

  CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia nu își exercită dreptul de preemțiune  asupra terenului pădure în suprafață de 492 mp., situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Mierlelor , lot. 250, nr. cad. 218, CF nr. 24810 (nr. CF vechi 243N), la prețul total de 6000 euro.

 ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.137 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.