Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.138 din data de 09 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind aprobarea desfășurării evenimentului “Marșul Comemorativ Crucea Eroilor” și a bugetului de cheltuieli

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23913/09.09.2020, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat sub  nr.23920/09.09.2020;

 –    Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.d) și alin.(7) lit.a), d) si e), coroborat cu art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a),  din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă desfașurarea  evenimentului “Marșul Comemorativ Crucea Eroilor”  în perioada 11-13 septembrie 2020 .

 ART.2. – Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 5.000 lei.

 ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și Serviciul  Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.138 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.