Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.139 din data de 09 septembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind asocierea Orașului Sinaia cu Asociația Pentru Patrimoniul Regal Peleș Și Ministerul Culturii în vederea realizării și amplasării statuii Regelui Mihai I al României în Sinaia și reabilitarea aleilor, potecilor către Stâncile Franz Joseph care străbat pădurile Domeniului Regal Peleș, precum și alte obiective de interes comun

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului orașului Sinaia înregistrat sub numarul 23.938/09.09.2020, întocmit de inițiatorul proiectului d e hotărâre precum și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice, înregistrat sub nr.23.942/09.09.2020;

Văzând avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Tinând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu   art. 1949, 1950, 1951 si 1954 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (7) lit.  (d) și (j), coroborat cu alin. 9 lit. (a) din Ordonanta de urgență 57/2019 privind Codul administrativ și art. 139 alin.(3), lit. a)  ;

În temeiul art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.- Aprobă asocierea Orasului Sinaia cu Asociația Pentru Patrimoniul Regal Peleș și Ministerul Culturii în vederea realizării și amplasării statuii Regelui Mihai I al României în Sinaia și reabilitarea aleilor, potecilor către Stâncile Franz Joseph care străbat pădurile Domeniului Regal Peleș, precum și alte obiective de interes comun.

ART.2. – Aprobă modelul de protocol de colaborare, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul Orașului Sinaia să întocmeasca și să semneze protocolul de colaborare.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.139 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.