Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.208 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2

Având în vedere:

       – Referatul de aprobare nr. 34305 din 11.12.2020 întocmit de Consilierii Locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 34307 din 11.12.2020;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139, alin. (2) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 44, lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 200 mp, situat în Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral înainte data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

 ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.208 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.