Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.210 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 185 mp, din Sinaia, str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33978 din 09.12.2020 întocmit de consilierii locali: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun Consiliului Local Sinaia închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 185 mp, din Sinaia, Str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 33979 din 09.12.2020;

Văzând Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În conformitate cu prevederile art. 332 – 348 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 185 mp, din Sinaia, Str. Peleșului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amenajare terasă.

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie pentru închirierea terenului menționat la art.1, conform anexelor 1,2,3,4,5, 6, 7 și 8.

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2 euro/mp/lună.

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere, să prelungească ulterior contractul de închiriere și să semneze actele adiționale de prelungire a contractului de închiriere.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.210 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.