Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.211 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto

Având în vedere referatul de aprobare nr. 34172 din 10.12.2020 întocmit de consilierii locali:  David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș prin care propun Consiliului LocalSinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 34173 din 10.12.2020 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto;

Văzând avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice, evenimente;

În conformitate cu prevederile art. 297 alin.(1), lit.b), art. 302, 303, 305-331 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) coroborat cu art. 139, alin. (3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1.Aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, în suprafată de 142 mp, situat in Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, cuprins în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire parcare auto.

ART. 3. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 142 mp, situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, nr. 24509/14.09.2020, întocmit de Evaluatorul Imobiliar Autorizat, care stabilește o valoare de piaţă de 7.810 EURO, respectiv echivalentul a 37.800 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,84 lei Ron din data de 09.09.2020 reprezentând un preț de 55 euro/mp, cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 4. Durata concesionării va fi de 49 ani.

ART. 5. – Redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei organizată în conditiile OUG 57/2019 – Codul administrativ şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Valoarea minimă a redevenței pe care trebuie să o ofere participanţii este de 7.810 euro.

ART.6. – Redevența de pornire a licitaţiei este de 55 euro/mp.

 ART.7. Plata redevenței concesiunii se va face  in 5 ani, in 5 rate anuale egale, incepând cu anul încheierii contractului de concesiune, până la 30 mai al fiecărui an.

ART. 8. Se aprobă Documentatia de licitaţie de atribuire a contractului de concesiune, incluzând şi Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafată de 142 mp, situat in Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, cuprinsă în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Concesionarului i se transmite dreptul şi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia “construire parcare auto”.

 ART. 9. – La finalizarea termenului concesiunii, părtile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investitiei.

ART. 10. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar.

ART.11. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară.

ART.12. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.13. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.211 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.