Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.213 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

privind aprobarea actului adițional nr.9 la contractul nr.28383/2010 – delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public și privat al Orasului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.33639/08.12.2020;

– Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 33641/08.12.2020, prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului adițional nr. 9 la contractul nr.28383/2010 – delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public și privat al Orasului Sinaia către SC Sinaia Forever SRL;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completarile ulterioare;

-HCL 131/2010 privind înfiintarea SC Sinaia Forever SRL;
– HCL 146/06.08.2010, privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orasului Sinaia catre SC Sinaia Forever SRL;

– HCL 66/28.05.2015 privind prelungirea și modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orasului Sinaia catre  SC Sinaia Forever SRL;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.g) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E :              

ART.1. – Aprobă actul adițional nr. 9 la contractul nr.28383/2010, privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC Sinaia Forever SRL, conform anexei 1.

ART.2. – Având în vedere situația economică generată de condițiile excepționale impuse de pandemia de COVID-19, începand cu data de 01.01.2021 se prelungește reducerea redevenței aprobată prin HCL 88/29.05.2020, din contractul nr.28383/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Orașului Sinaia către SC Sinaia Forever SRL, la valoarea de 1.100 lei/luna plus TVA până la data de 30.06.2021.

ART.3. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional nr. 9, în numele și pentru Orașul Sinaia.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget și Resurse Umane și SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.213 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.