Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.215 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 28, 2020

privind darea în administrare a 2 bucăți “PATURI MEDICALE A.T.I.”, către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 34402 / 14.12.2020 întocmit de  Primarul Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 34407 / 14.12.2020 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a 2 bucăți “PATURI MEDICALE A.T.I.”, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza:

– Hotărârii Consiliului Județean nr. 158 / 23.11.2020 si Hotărârii Consiliului Local nr. 200 / 27.11.2020 privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea realizării obiectivului “Dotare cu 5 paturi A.T.I. – Spitalul Orășenesc Sinaia”;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

– Protocolului de predare – preluare dintre Direcția de Sănătate Publică Prahova si Consiliul Local Sinaia nr. 14949 / 28.06.2010;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin 3, lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. – Se aprobă darea în administrare a 2 bucăți “PATURI MEDICALE A.T.I.”, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

 ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.215 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.