Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.222 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 29, 2020

privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul nr. 10447/2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport rutier de persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.35604/22.12.2020;
  • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Biroul Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 35607/22.12.2020, prin care se supune spre analiză Consiliului Local Sinaia, aprobarea actului aditional 3 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport rutier de persoane in aria teritoriala de competenta a UAT Orasul Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • HCL 62/2020 – privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călatori pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia catre SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2), lit.d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1)  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă actul adițional 3 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport rutier de persoane in aria teritoriala de competenta a UAT Orasul Sinaia, conform anexei 1.

ART.2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actul adițional 3, în numele și pentru Orașul Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget și Resurse Umane și SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.4. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Departamentul de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.222 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.