Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.1 din data de 05 februarie 2021

februarie 10, 2021

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiții ”Centru S – loc de bine”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.2162/22.01.2021;

– Raportul de specialitate nr. 2207/ 22.01.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru realizarea obiectivului de investiție ”Centru S – loc de bine”;

    – Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2;

– Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin.(4), lit.d), coroborat cu  art. 139 alin.(3), lit. e) și   art. 196 alin.(1),  lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiții ”Centru S – loc de bine”, conform Anexei nr. 1- Descrierea investiției și Anexei 2- DEVIZUL GENERAL,  părți integrante din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2.

Art. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.1 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.