Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de șofer treapta I în cadrul Direcției de Asistență Socială Compartiment Proiecte Comunitare

februarie 24, 2021

Primăria orașului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale  de  execuție  de :

–          Șofer  treapta I  în cadrul   Direcției de Asistență Socială – Compartiment Proiecte Comunitare

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere probă scrisă : 18.03.2021, ora 11

Data susținere probă interviu : 22.03.2021

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere 25.02.2021 – 10.03.2021

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

 – desfășurarea activităților de transport în interesul serviciului, al personalului Primăriei orașului Sinaia, în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind circulația pe drumurile publice.

 – menținerea autovehiculelor din dotare în parametrii optimi și realizarea tuturor activităților legate de revizia, înregistrarea și asigurarea acestora.

 2.Responsabilități :

·         Transportă personalul  instituției  în interesul serviciului ;

·         Completează zilnic foaia de parcurs la plecarea și sosirea din cursă ;

·         Înainte de plecarea  în cursă verifică dacă autovehiculul corespunde cerințelor tehnice, dacă are toate documentele asupra sa  ;

·         Ia în primire autovehiculul repartizat pe bază de proces verbal  în care menționează dotarea, precum și starea tehnică a autovehiculului ;

·         Păstrează actele mașinii și documentele de transport în condiții corespunzătoare și  le prezintă, la cerere, organelor de control ale poliției rutiere ;

·         Asigură efectuarea în termen a reviziei tehnice a autovehiculului ;

·         Efectuează reparații tehnice minore.

3.Abilități, calități si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidențialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință  și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-atenție distributivă;

-îndemânare ;

-abilități mecanice ;

-discreție și respect față de caracterul confidențial al informațiilor și datelor cu care vine în contact.

 4.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii medii  sau generale învățământ general obligatoriu conf.art.24 alin.(1) din L.1/2011 (cl.I – X)

-vechime în funcție de șofer de minim 3  ani  ;

– posesor permis de conducere categoria B

-cunoașterea unei   limbi străine:  – engleză –  scris și  vorbit –  nivel  mediu

-cunoașterea formularelor privind circulația și consumurile de carburanți   și a modului de completare a acestora .

5.Cum să aplici :

·         Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

25 februarie  2021 – 10 martie  2021   și  va conţine în mod obligatoriu:

¨  1)formularul de înscriere ;

¨  2)Scrisoare de intenție ;

¨  3)curriculum vitae, modelul comun european;

¨  4)copia actului de identitate;

¨  5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

¨  6)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

¨  7)cazierul judiciar;

¨  8)cazierul auto eliberat de Serviciul rutier  pentru o perioadă de 2 ani  ;

¨  9) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

¨  10) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

·         Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

1. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ, cap.IV sect.2 (rolul și atribuțiile Primarului și titlul III – personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice cap.I, cap.II,cap.III, cap.IV, cap.V.

2. Constituția României , republicată.

3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Regulamentul  din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 ;

5. Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;

6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2010 – anexă – normative de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi, pentru autoturismele care deservesc  consiliile locale.

7. Ordonanța Guvernului 80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 24, 2021

Comments are closed.