Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 12 mai 2021

mai 18, 2021

privind aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș  Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”, aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru construirea instalațiilor de transport pe cablu tip telescaun, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.13315/05.05.2021;

– Raportul de specialitate nr. 13567/ 10.05.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea obiectivului de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș  Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”, aprobarea documentației tehnico – economice faza Studiu de Fezabilitate pentru construire a 3 instalații de transport pe cablu tip telescaun, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Aprobă obiectivul de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vânturiș  Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000 – construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului”.

ART. 2. – Aprobă documentația tehnico-economică fază Studiu de Fezabilitate pentru construire a 3 instalații de transport pe cablu tip telescaun, indicatorii tehnico –economici, conform anexei nr.1 și devizul general, conform Anexei 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă predarea documentației tehnico-economică fază Studiu de Fezabilitate și a Certificatului de Urbanism cu avizele aferente (obținute de Primăria Sinaia, până la data prezentei Hotărâri, cât și cele care urmează a fi obținute) către SC TRANSPORT URBAN SRL SINAIA, în vederea realizării învestiției. Toate documentele vor fi predate  în baza unui Proces Verbal de predare – primire, semnat de ambele părți.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, Compartiment Investiții și Achiziții, Serviciul Urbanism și Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia şi S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.69 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2021

Comments are closed.