Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 12 mai 2021

mai 18, 2021

privind dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha

  Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 13758 din 10.05.2021 a d-lui Vlad Oprea – Primar  prin care propune dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  13759 din 10.05.2021 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha.

– Avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. c), art. 139 alin.(3), lit.g) și  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1. – Aprobă dezmembrarea pajiştii alpine a muntelui ȘEȚU, în suprafață de 21 ha situată în extravilanul oraşului Sinaia, domeniul public, tarla 20, parcela 159/1, în 2 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 1,6807 ha și lotul 2 în suprafaţă de 19,3193 ha, conform planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.72 în format pdf AICI

Last modified: mai 18, 2021

Comments are closed.