Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.101 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400

Având în vedere raportul de aprobare nr.  15051  din 24.05.2021  întocmit de Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 207 mp, nr. cad. 22414, situat în Sinaia, Prelungirea Cota 1400 FN, lot 1, T11, F90/1 si a terenului în suprafață de 285 mp, nr. cad. 22748, situat în Sinaia, Zona Cota 1400 FN, T11, CC 90/5;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 15053 din 24.05.2021  prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 207 mp, nr. cad. 22414, situat în Sinaia, Prelungirea Cota 1400 FN, lot 1, T11, F90/1, si a terenului în suprafață de 285 mp, nr. cad. 22748, situat în Sinaia, Zona Cota 1400 FN, T11, CC 90/5;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

În conformitate cu H.G. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova – anexa nr. 12 – H.C.L. nr. 107/09.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 13 – Pajiști alpine, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1) și alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), si  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a următoarelor terenuri din intravilanul orașului Sinaia, Zona Cota 1400, identificate conform planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

– terenul în suprafață de 207 mp, nr. cad. 22414, situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, Prelungirea Cota 1400 FN, lot 1, T11, F90/1.

– terenul în suprafață de 205 mp, nr. cad. 22297, situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, T11, F90/2, lot 2.

– terenul în suprafață de 203 mp, nr. cad. 22298, situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, T11, F90/3, lot 3.

– terenul în suprafață de 285 mp, nr. cad. 22748, situat în intravilanul orașului Sinaia, jud. Prahova, Zona Cota 1400 FN, T11, CC 90/5.

ART.2. – Cu data prezentei hotărâri se modifică corespunzător anexa la H.C.L. nr. 107/09.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia –  poziţia 13 – Pajiști alpine, publicată în Monitorul Oficial privind domeniul public al  oraşului Sinaia.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.101 în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2021

Comments are closed.