Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.103 din data de 25 iunie 2021

iulie 11, 2021

privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13661 din 10.05.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), către …………………., prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 361 și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, precum și Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 13662 din 10.05.2021;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. b), art. 361 alin.(2) și (3), 364 coroborate cu  art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N),  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului din Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, în suprafață de 300 mp din acte (298 mp din măsurători), nr. cad. 20767 (nr. cad. vechi 1897), CF nr. 20767 (CF vechi 1431N), prin exercitarea dreptului de preemțiune de către …. CNP 2XXXXXXXXXXX1.

ART.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de 36 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractelor de vânzare-cumpărare.

ART.6. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, …….. va fi notificată, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – …………… are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.103 în format pdf AICI

Last modified: iulie 11, 2021

Comments are closed.