Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.127 din data de 05 august 2021

august 16, 2021

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 16434 din 03.06.2021 întocmit de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 16435 din 03.06.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia,  Calea Moroieni nr. 45, lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 35 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Vezi HCL nr.127 în format pdf AICI

Last modified: august 16, 2021

Comments are closed.