Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.144 din data de 08 septembrie 2021

septembrie 14, 2021

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  apartament nr.1, având număr cadastral 22801-C1-U3

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.22187/02.08.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.22193/02.08.2021 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  apartament nr.1, având număr cadastral 22801-C1-U3, către dna.C.L.;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f): sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

În temeiul  art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q), art.139 alin.(2), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat in Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  apartament nr.1, având număr cadastral 22801-C1-U3 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea către dna. C. L. a apartamentului situat în Sinaia, str.Theodor Aman nr.21,  apartament nr.1, având număr cadastral 22801-C1-U3, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Preţul vânzării este de 108.000 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dna. C. L.  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente  intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Compartimentul Patrimoniu si Protectie Civila și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.144 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 14, 2021

Comments are closed.