Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.174 din data de 30 septembrie 2021

octombrie 19, 2021

Privind darea în administrare a spațiilor – zona demisol – Secție Imagistică, din clădirea spitalului nou, aflat în construcție,  către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 28198 / 28.09.2021  al Primarului Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 202/28.09.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune darea în administrare a spatiilor situate la demisol –Sectie Imagistica, din cladirea spitalului nou, aflat in constructie,   către Spitalul Orășenesc Sinaia.

Tinand cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu prevederile  art. 108 lit a), art 287, lit. b) , art.298, art.299 si art.300 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1) si alin (2) lit.c), coroborat cu art.139, alin (3), lit. g), si art. 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART. 1. – Se aprobă darea în administrare, cu titlul gratuit , pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire, către Spitalul Orasenesc Sinaia a spatiilor – zona demisol, aferente Sectiei Imagistica din cadrul constructiei C1,ax1’-4’/A-E din proiectul 7567/20.11.2018  a  noului Spital orasenesc Sinaia, asa cum sunt prezentate in Planul Anexa 1.

ART. 2. – Se aproba modelul de Contract de dare in administrare a spatiilor-zona demisol cu destinatie spital, servicii medicale –Sectie Imagistica, conform Anexei 2 .

ART.3. –Termenul de predare – primire a spatiilor demisolului este de maxim 10 zile de la prezenta hotarare.

ART.4.- Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a spatiilor de la art. 1, inclusiv eventualele anexe ale acestuia, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

ART. 5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.174 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2021

Comments are closed.