Administrație Publică

Proces-verbal încheiat astăzi 05 august 2021 orele 18,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 152/29.07.2021 care s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Consiliului Local al orașului Sinaia

octombrie 22, 2021

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi fizic 13 consilieri aleşi, plus dl. Iosifescu Nicolae consilier supleant declarat ales, validat de Judecătoria Sinaia în dosar 1107/310/2021. Din motive obiective, participa on-line prin intermediul platformei ZOOM, dl. cons. Dumitrache Costin și d-na cons. Crețu Georgiană. Lipseşte motivat dl. cons. Popa Gheorghe fiind în concediu de odihnă.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Valerie-Marian Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, dna. Cocuța Chiriță, șef Birou Taxe și Impozite, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

De asemenea, participa la şedinţa publică de astăzi un număr de 3 cetăţeni.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrările ședinței și îl invită pe dl. cons. Remus David, președinte de ședință ales pentru 3 luni, să preia lucrările şedinţei de astăzi.

Dl. cons. Remus David arata că, pe proiectul ordinii de zi a şedinţei de astăzi sunt înscrise 23 de puncte la care se mai adaugă 7 puncte de pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. cons. Pavel Georgini propune să se treacă pe ordinea de zi şi punctul” diverse”.

Dl. cons. Vasile Gheorghe întreabă de ce sunt atâtea proiecte de hotărâri pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. Primar explica de ce sunt urgente aceste proiecte.

Primul se referă la schimbarea destinației spaţiului de folosinţă de la Cota 2000 deţinut de SC. Transport Urban, în unitate de alimentaţie publică pentru că trebuie să fie clasificat şi e nevoie de schimbarea destinației. Următoarele două proiecte se referă la vânzarea spaţiului și garajului de pe str. Theodor Aman întrucât trebuie să se pună rapid în aplicare hotărârea judecătorească prin care obliga vânzarea acestora. Proiectul privind PUZ-ul este doar acordul administratorului drumului, respectiv acordul Consiliului local pentru că li s-au impus o serie de restricţii referitoare la cum să se desfăşoare accesul la terenul respectiv, este acordul administratorului până la faza de PUZ și este o urgenţă pentru că deja a intrat în aprobare la Consiliul judeţean Prahova.

Dl. cons. Pavel Georgini precizează că, în convocare se vorbeşte despre schimbarea regimului de construire și schimbarea destinației.

Dl. cons. Miloș Călin solicita să adreseze o întrebare scurtă ca să lămurească acest aspect în condiţiile în care membrii comisiei de urbanism sunt iniţiatorii acestui proiect.

Dl. primar îi recomanda să intervină după ce prezintă toate proiectele de hotărâri înscrise în ordinea de zi suplimentară, sau atunci când se discută la punctul respectiv înscris pe ordinea de zi. Continuă cu proiectul de hotărâre înscris la pct. 5 legat de un proiect general de extindere reţea de gaze. Consiliul judeţean Prahova a solicitat să i se comunice în două zile dacă UAT Sinaia doreşte să încheie un acord între UAT Judeţul Prahova, a UAT Sinaia și unele UAT-uri din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţia” Extindere reţele gaze naturale în unele localităţi din judeţul Prahova”.

Punctul 6 se referă la o înştiinţare pe care o va prezenta, iar pct. 7 reprezintă un proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru două instalaţii: una de spălat mobilier urban și a doua este o turbosuflantă cu care se curăţa frunzele. Cei de la SC. Sinaia Forever SRL au cumpărat o instalaţie de spălat sub presiune cu care igienizează  și spala mobilierul urban şi o turbosuflantă. În cazul în care nu se aprobă tarifele acum, ei nu mai pot folosi cele două utilaje pentru că vine iarna. Este de fapt aprobarea contractului de delegare cu tarifele la cele două componente.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se aprobă în unanimitate (16 voturi pentru).

Se trece la pct. 1. – Depunerea jurământului de către Dl. Iosifescu Nicolae-Ion, al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Sinaia.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei Rădulescu Beatrice-Eugenia ca să prezinte încheierea finală din data de 06 iulie 2021 a Judecătoriei Sinaia, în dosarul nr. 1107/310/2021.

Dna secretar general dă citire Încheierii pronunţată în data de 06 iulie 2021 de către Judecătoria Sinaia, secţia civilă, rămasă definitivă prin care s-a validat mandatul consilierului local supleant declarat ales al domnului Iosifescu Nicolae Ion. Urmează ca dl. Iosifescu Nicolae să depună jurământul.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae dă citire jurământului după care-l semnează. Un exemplar rămâne la dosarul de ședință.

Dl. cons. Pavel Georgini observă că doi consilieri de la PNL. sunt online, ceea ce este corect dar, a fost o sedință unde alți doi colegi  au solicitat  să intre online si nu s-a putut.

Dl. Primar precizează că, cei doi au probleme de sănătate: dl. Dumitrache Costin este la Spital la Fundeni, iar dna cons. Creţu Georgiana este la stomatolog.

Se trece la pct. 2. – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din luna iunie 2021.

Președintele de ședință supune la vot procesele verbale,  care se aprobă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 3. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe

anul 2021, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt intervenţii pe marginea acestui proiect.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicita să ia cuvântul. Menționează că, la cheltuieli apare un subcapitol    ”C” despre care nu se spune nimic în documentaţie. Este vorba despre un proiect de eficiență energetică.

Președintele de ședință arata că este proiectul privind iluminatul public din zona istorică şi solicită ca dl. Iosifescu să spună care este întrebarea.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae doreşte să ştie dacă s-a renunţat la proiect, se amână sau ce se întâmplă cu el pentru că ”minus 5 milioane lei” înseamnă că nu mai sunt banii necesari.

Președintele de şedinţă îi dă cuvântul dnei Vasile Paula, șef Serviciu buget,  ca să-i explice domnului consilier despre ce este vorba.

Dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget, arata că, acel ”C” de la pagina 3 este bugetul creditelor interne care a fost aprobat, iar acum, conf. Legii 273 privind finanțele publice, se pot vira credite din cadrul unui capitol în cadrul celuilalt sau în cadrul aceluiaşi capitol având în vedere că este deja trim. III Acum se face virarea de credite de la proiectul ”eficienta energetică” la capitolul ”dotare spital.”

Dl. Primar intervine precizând că este vorba de cofinanţare, nu se virează din fonduri europene.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae, pentru că nu cunoaşte nimic despre proiect, doar ce a văzut pe internet că este vorba de o finanţare din bani europeni, totalul fiind de 14 milioane lei, bănuieşte că o parte sunt din fonduri UE şi restul de la bugetul local; solicita lămuriri.

Dna. Vasile Paula, arata că, pentru cofinanțarea proiectelor pe fonduri externe nerambursabile s-a luat

în anul 2019 un credit de 11 milioane lei, iar dl. primar îi explica că s-a luat o sumă de la bancă pentru cofinanţarea acestor proiecte. S-a alocat la proiectul ”eficienta energetică” o sumă mai mare, de 5,2 milioane de care nu este nevoie acum pentru că, proiectul este în valoare de 2 milioane euro, iar cofinanţarea este de 2 %, ceea ce înseamnă 100.000 euro fără cheltuieli neeligibile. Concluzia este următoarea: se mută din credit de la capitoul ”eficienta energetică” la capitolul ”dotare ambulator” unde este nevoie de această sumă. Suma alocată este din credit, nu din bani europeni şi nici din bugetul local, bani care se duc la dotare ambulatoriu.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă cât este cofinanţarea pentru sănătate?

Dl. primar menţionează că, tot 2 %; din credit se va asigura plata urmând să se recupereze banii de la UE.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera că aceştia sunt” bani de casă”.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre nr. 3 – rectificarea bugetului local, care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 86/25.06.2021 referitoare la aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2022, la obiectivele de investiţii: achiziție automăturătoare medie multifuncționala vară-iarnă, achiziție instalație de spălat stradal de înaltă presiune și achiziție răspânditor material antiderapant, iniţiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa întreabă dacă sunt întrebări pe marginea acestui punct.

Întrucât nu sunt observaţii, supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (16 voturi pentru).

Urmează pct. 5 – Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în stare de insolvabilitate și scăderea acestora din evidența fiscală, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Birău Octavian întreabă dacă s-a încercat recuperarea acestor sume?

Dl. Primar precizează că, Primăria a urmat procedura, firmele s-au înscris la masa credală, dar fiind în insolvență, au fost radiate.

Președintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adoptă în unanimitate, în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia – fond locativ și teren aferent, aprobată prin HCL. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia

Președintele de ședință întreabă dacă sunt intervenţii asupra acestui proiect.

Deoarece nu sunt observaţii, președintele de şedinţă, supune aprobării proiectul sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma propusă de intiator.

Urmează pct. 7 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Furnica nr. 32, et.2, ap. 6 și a magaziei, către dl. Muha Veron Constantin, iniţiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţă arată că, a fost evaluat la 8.500 lei fără TVA, are 22 mp. utili şi părți comune 13 mp. Propune suma de 10.000 lei.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.6 din str. Furnica nr. 32 cu suma de 10.000 lei scutit de TVA., către dl. Muha Veron Constantin. Proiectul sus menţionat se adoptă în unanimitate (16 voturi pentru).

Dl. Primar arata că, a mai vrut să-l cumpere dar, nu a avut bani.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă dacă există cineva care merge pe teren la aceste imobile care se vând ca să le evalueze pentru că, este tentat să spună că uneori este puţin, iar alteori este mult.

Președintele de ședință menționează că evaluatorul îşi asumă suma, iar aici este evaluator dl. Mârza.

Dl. cons. Marcoci Constantin constata că, dacă se verifică evaluările sunt nişte diferenţe foarte mari şi nu i se pare corect ca membrii Consiliului local să voteze cu ochii închişi o sumă stabilită de un evaluator care nu a fost verificată. Recomandă ca membrii comisiei de urbanism sau comisiei social-juridice să meargă pe teren să constate şi să vină cu propuneri.

Dna secretar general menţionează că, comisia de urbanism nu are competență de a verifica evaluatorul.

Se trece la pct. 8 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr.2, parter, ap. nr. 2, către d-na Ionescu Maria-Cristina, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de ședință menţionează că, preţul din evaluare este de 6.498 lei, este o cameră de 27.5 mp. și propune 7.000 lei. Aşteaptă și alte propuneri.

Dl. cons. Vasile Gheorghe propune 10.000 lei, la fel ca şi la celălalt. 

Dl. cons. Remus David menţionează că, este doar o cameră, iar dl. cons. Dumitrache Costin care cunoaşte spaţiul, afirmă că de fapt este un demisol, un fel de beci.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr.2, parter, ap. nr. 2, către d-na Ionescu Maria-Cristina, cu suma de 7.000 lei care se adopta cu 12 voturi” pentru” și 4 ”abţineri” (se abţin: dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini şi dl. cons. Iosifescu Nicolae).

Urmează pct. 9 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2 situat în Sinaia, str. Aosta nr. 25, parter, către dna. Olaru Marilena-Beatrice, inițíat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia

Președintele de ședință arată că, apartamentul are o suprafaţă de 59,2 mp. exclusiv, beci de 7 mp. şi cota indiviza de 20 %, iar preţul de evaluare este de 15.152 lei.

Dl. Primar propune un preţ de vânzare de 25.000 lei, faţă de 15.000 lei.

Dl. cons. Pavel Georgini propune să se vândă cu 500 euro/mp. pentru că un apartament la Sinaia este peste 25.000 euro.

Dl. Primar arata ca, imobilul se află pe str. Aosta, mai jos de Pisica Neagră, unde locuieşte familia Dinoiu. Această casă a ars acum 5 ani şi chiriaşii au refăcut-o pe cheltuiala lor.

Preşedintele de ședință supune la vot vânzarea apartamentului cu suma de 25.000 lei.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicită să intervină. Menţionează că, munceşte de 2 generaţii ca să-şi facă o casă şi tot mai are de muncă, în timp ce altcineva cumpără o casă la preţ de un frigider. Nu i se pare corect acest lucru.

Președintele de şedinţa întreabă dacă are vreo propunere

Întrucât nu mai sunt intervenţii, preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2 situat în Sinaia, str. Aosta nr. 25, parter, către dna. Olaru Marilena-Beatrice, la preţul de 25.000 lei care se respinge cu 9 voturi” pentru”, 6 ”abţineri” (se abţin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Birău Octavian, dl. cons. Milos Calin şi dna.cons. Poponete Valentina) şi un vot” împotriva” (votează împotriva dl. cons. Vasile Gheorghe)

Dl. primar arata că, vor rămâne cu o chirie de 50 lei/lună.

Preşedintele de ședință solicită să se treacă nominal în procesul verbal cum s-a votat.

Au votat” pentru” următorii consilieri: (Remus David, Gheorghe Bădăran, Dumitrache Costin, Creţu Georgiana, Istrate Iuliana, Hogea Anca, Suvaina Monica, Arieșan Aurora şi Creţu Pompiliu).

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari, situată în Sinaia, Al. Kusadasi nr. 1, bl. E.4, et.3, ap. 13, către dna. Pânzariu Norica-Elena, iniţiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi” pentru” și o” abținere” (se abține dl. cons. Iosifescu Nicolae).

Urmează pct. 11. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 220 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 45, lot 2, inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de ședință arata că, terenul este evaluat la 30 euro/mp. și propune 35 euro/mp. la care se adaugă TVA.

Dl. primar menționează că, este vorba despre terenul de lângă casa în care locuieşte familia Busuioc și cei care-l solicită au fost de bună credinţă în momentul în care li s-a cerut să retragă gardul pentru amenajarea zonei de picnic; este o fâşie de teren rămasă între cele două imobile care va fi vândută prin licitaţie publică și pot participa la licitaţie și alţi doritori.

Președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adoptă în unanimitate cu un preţ de pornire a licitaţiei de 35 euro/mp. plus TVA.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind cesionarea terenului în suprafaţă de 10,668 mp (măsurată 11 mp), nr. cad. 1998, nr. CF 21658, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8201/27.05.2005 şi actului adițional nr. 4447/15.02.2013, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt intervenţii pe marginea acestui proiect de hotărâre.

Deoarece nu sunt observaţii, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate (16 voturi” pentru”).

Supus la vot, se aprobă cu unanimitate de voturi pct. 13. – Proiect de hotărâre privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp din acte (61 mp măsurată) nr. cad. 20595 (nr. cad. Vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005 și actului adițional nr.16501/29.06.2007, inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Milos Călin, consilieri locali.

Urmează pct. 14 – Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal – schimbare destinație teren (S=9910 mp.) din” Zona locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominând de odihnă, recreere şi turism” în” Zonă mixtă locuințe colective cu regim mediu de înălțime și instituții și servicii” în vederea amplasării unui ansamblu de locuințe colective şi dotări, strada Trandafirilor nr. 7, inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Miloș Călin, consilieri locali.

Dl. primar arata că, anul trecut când s-a aprobat PUZ-ul, Consiliul local Sinaia a avut o observaţie faţă de cum l-a aprobat Consiliul judeţean pentru că, trebuia să se exproprieze o suprafaţă pentru lărgirea străzii care nu este de niciun folos. Consiliul judeţean Prahova a dat în judecată Consiliul local Sinaia, a câştigat procesul şi s-a anulat hotărârea de aprobare a PUZ-lui. După ce a venit hotărârea judecătorească definitivă, s-a cerut p.d.v. al Consiliului judeţean care a comunicat că, aceasta poate fi pusă în aplicare și nu mai este nevoie să se reavizeze documentaţia. Consiliul local poate să aprobe PUZ-ul sau să-l respingă.

Dna secretar intervine precizând că este obligaţia ei să spună că, avizul de legalitate la acest proiect,  este negativ.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicită să spună dna secretar de ce a dat acest aviz.

Dl. primar precizează că, opinia dnei secretar este că, ar fi trebuit ca PUZ-ul să fie supus din nou dezbaterii publice pentru 40 de zile așa cum spune în lege. Dar, el a fost supus dezbaterii la momentul respectiv, este similar, iar Consiliul judeţean a considerat că nu se mai reia procedura pentru că nu au mai intervenit elemente noi și nu mai trebuie supus dezbaterii pentru că a trecut de această fază; aici este divergenta cu dna. secretar.

Dna secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu explica de ce a dat acest aviz.

Analizând motivarea data de instanţele de judecată atât de Tribunalul Prahova cât şi la Curtea de Apel Ploieşti – Motivare care a fost înaintată şi consilierilor în mapa de şedinţa – în care judecătorii au anulat hotărârea Consiliului local Sinaia pe motivul că nu s-a respectat art. 65 alin. (2), documentaţiile de urbanism, care au fost aprobate prin nerespectarea legii, respectiv art.65 alin. (2) sunt nule; fiind nule a considerat – şi asta a scris în aviz – că procedura trebuie reluată și dezbaterea publică este obligatorie.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adopta cu 10 voturi ” pentru”, 5 ”abțineri” (se abţin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Iosifescu Nicolae şi dna. cons. Poponete Valentina) și un vot” împotriva” (votează împotriva dl. cons. Birău Octavian).

Se trece la pct. 15 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcţie în suprafață construită desfăşurată de 125 mp. și teren în suprafaţa de 472 mp.) monument istoric, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24, înscris în lisa monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de” Casa Nicolae Cristescu”, inițiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin și Mâlos Călin, consilieri locali.

Președintele de ședință propune neexercitarea dreptului de preemţiune a Consiliului local asupra imobilului (construcţie în suprafață construită desfăşurată de 125 mp. și teren în suprafaţa de 472 mp.) monument istoric, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de neexerciatare a dreptului de preemţiune asupra imobilul” Casa Nicolae Cristescu.”

Urmează pct. 16 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi introducerea de noi tarife aferente Bike Resort Sinaia, practicate de SC. Transport Urban Sinaia SRL., inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct. 17. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului” Film 4 Fun”, ediția a XIII-a, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii, președintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Urmează pct. 18 – Proiect de hotărâre privind reorganizarea parcului auto al Primăriei orașului Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că, este vorba despre un autoturism Audi pe care doreşte să-l dea SC. Sinaia Forever SRL.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru).

Se trece la pct. 19 – Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru limitarea efectelor generate de pandemia de coronavirus și pentru revenirea la starea de normalitate, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că, a considerat necesar să iniţieze acest proiect de hotărâre având în vedere că personalul medical din spital este vaccinat sau este testat, bolnavii la fel, sunt vaccinaţi sau testaţi și i s-a părut normal ca şi aparţinătorii acestora trebuie să se supună aceloraşi reguli având în vedere situaţia existentă și, de asemenea, pentru a proteja Spitalul d.p.d.v al sănătăţii.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae propune ca ceea ce spune dl. primar, pe bună dreptate, să se respecte şi la Consiliul local Sinaia.

Dl. primar îl aprobă și îi recomandă să facă un proiect de hotărâre pentru că, cel în discuţie, nu face obiectul acestei hotărâri.

Dl. cons. Marcoci Constantin este de parare că nu trebuie să se creeze un precedent, să se ajungă să se spună că nu mai pot veni consilierii în ședință dacă nu sunt vaccinaţi, nu este cazul lui care s-a vaccinat. Dacă la nivel de ţară nu s-a luat o astfel de măsură înseamnă că……

Dl. primar intervine precizând că, acest proiect de hotărâre limitează numai pentru sănătate, din moment ce bolnavii sunt testaţi, personalul medical este vaccinat sau testat a încercat să se ia toate măsurile de protecţie pentru că nu este normal ca un aparţinător purtător de virus să infecteze tot spitalul.

Dl. cons. Pavel Georgini arata că, la acest proiect are o obiecţie. Nu este vaccinat şi nu se va vaccina nici el, nici familia lui, pentru că este alegerea lui; el şi-a făcut test antigen acum două luni să vadă dacă a avut covid și a avut de două ori dar, dacă se întâmplă să aibă o situaţie de urgenţă, să meargă cu copilul la spital nu poate să intre în Spital pentru că trebuie să prezinte documentele din această hotărâre? Consideră că, testul trebuie făcut acolo pe loc, de către Spital.

Dl. primar precizează că, testele se fac oriunde, dar, contra cost şi prin această hotărâre nu este pusă viaţa în pericol a niciunui bolnav, ei sunt trataţi în orice variantă în spital.

Considera că este o decizie politică bună pe care trebuie s-o ia Consiliul local, dar rămâne la latitudinea fiecăruia cum votează.

Dl. cons. Pavel Georgini doreşte să se consemneze această obiecţie în procesul verbal.

Preşedintele de şedinţa menţionează că, dna secretar nu a dat aviz favorabil la acest proiect.

Dna secretar general arata că, există deja Ordinul Ministrului Sănătăţii –  este vorba despre Ordinul nr. 828/2020 anexa 2 –  unde se reglementează acest lucru și solicită să citească ordinul, dar Dl. primar intervine precizând că este o opinie ” total deformată a dnei secretar care din cauză că a avut probleme cu legea” sufla şi în iaurt” şi i se pare că orice este ilegal. Caută pentru fiecare proiect de hotărâre să găsească că ceva este ilegal ca să nu fie aprobat astfel încât, acest oraş să nu se dezvolte.” Astăzi a avut o discuţie – şi o spune public că nu este niciun secret – cu dl. secretar de stat Raed Arafat care este comandantul acţiunii care coordonează exact Departamentul Situaţii de Urgente, care a verificat acest lucru și i-a dat răspuns că hotărârea în discuţie este perfect legală.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 10 voturi” pentru” și 6” abţineri” (se abţin: dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini, d-ra. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Birău Octavian și dl. cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 20. – Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Oraşului Sinaia/Consiliul Local Sinaia/Primăria Oraşului Sinaia în dosarul nr. 11328/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae precizează că, îl interesează nu numai acest proiect ci, toate apărările plătite din bani publici ca să ştie și consilierii care sunt acuzaţiile şi mai ales care sunt sentinţele definitive, pentru că există obligativitatea chiar să fie puse în practică.

Dl. primar arata că, sunt informaţi la fiecare ședință atunci când se pierde sau se câştigă un proces, dar, pentru că dl. Iosifescu nu a participat la şedinţe până astăzi, nu are de unde să ştie.

Îi recomanda dnei secretar general să-i pună la dispoziţie aceste informaţii.

Dna secretar general arata că, există o situaţie oficială a proceselor.

Au loc discuţii în contradictoriu între dl. cons. Iosifescu Nicolae și dl. primar

Preşedintele de şedinţa îl întreabă pe dl. cons. Iosifescu Nicolae dacă are de pus o întrebare clară pentru că, a înţeles, că doreşte o informare cu procesele externalizate.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae:” rugămintea mea era formarea unei baze – probabil pe site-ul primăriei – la care să aibă acces toţi aleşii locali şi unde să apară aceste sentinţe, hotărâri definitive ale instanţei referitoare la orice”.

Preşedintele de ședință menţionează că se va ţine cont de propunere.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 11 voturi” pentru” și 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, d-ra. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Iosifescu Nicolae și dl. cons. Birău Octavian).

Dl. cons. Vasile Gheorghe reaminteşte dlui primar că a cerut la ședința trecută un raport cu situaţia dosarelor externalizate.

Dna secretar general arata că, s-a întocmit acest raport pe care i-l înmânează, iar dl. primar dă citire raportului cu situaţia dosarelor externalizate anexă la prezentul procesului verbal din care rezultă că în perioada 01 ianuarie – 31 iunie 2021 au fost 30 dosare judiciare externalizate la 6 cabinete de avocatură, total onorarii 105.000 lei, total venituri încasate pe cheltuieli de judecată 11.000 lei, total sume recuperate în instanţă 1.205.000 lei şi penalităţi de 80.600 lei.

Recomandă dnei secretar general să dea raportul domnilor consilieri care doresc să-l studieze.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă cât s-a încasat din hotărârile definitive.

Dl. primar menţionează că nu ai cum să recuperezi suma din hotărâri definitive.

Se trece la pct. 21 – Proiect de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială strecurată în cuprinsul HCL. nr. 114/25.06.2021, inițíat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Iosifescu Nicolae solicita să ia cuvântul.” De la ţară de unde vine aşa cum a afirmat dl. primar, s-a uitat pe net şi a văzut despre ce este vorba. Acest dosar – cine a avut curiozitatea să-l vadă – este referitor la primar. Primarul este cel acuzat, nu Consiliul local Sinaia, nu Primăria, nu o să fie niciodată de acord ca primarul să fie aparat din bani publici mai ales că în această speţă primarul a fost”…

Au loc schimb de replici și discuţii în contradictoriu între dl. primar și dl. cons.Iosifescu Nicolae

Preşedintele de ședință îl întreabă pe dl. Iosifescu Nicolae dacă are o propunere concretă legată de proiect.

Dl. cons. Iosfescu Nicolae, cu ton ridicat, răspunde afirmativ şi solicită să fie lăsat să vorbească, dacă nu-l lăsa, să-i spună  să plece din sală.

Preşedintele de ședință îl întreabă din nou respectuos dacă are vreo propunere legată de proiectul nr. 21.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae îi răspunde că,” astfel de proiecte nu au ce căuta pe ordinea de zi, primarul trebuie să plătească singur cheltuieli de judecată şi va explica şi de ce are şi motive serioase…”

Preşedintele de şedinţa supune spre aprobare proiectul de hotărâre de la pct. 21.

Dl. cons. Iosifescu Nicolase îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că nu este lăsat să vorbească

Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre în discuţie care se votează cu 9 voturi” pentru”….

Dl. cons. Iosifescu Nicolae îi atrage atenţia preşedintelui de şedinţa că încalcă grav regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului pentru că nu-i da voie să vorbească.

Dl. primar intervine precizând că dl. cons. Iosifescu încalcă regulamentul pentru că nu se referă strict la proiectele de pe ordinea de zi.

Au loc din nou schimb de replici şi discuţii în contradictoriu între dl. primar și dl. cons. Iosifescu Nicolae.

Dl. cons. Pavel Georgini îşi exprimă nemulţumirea vizavi  de comportamentul dlui primar faţă de dl. consilier Iosifescu Nicolae adresând o expresie vulgara.

Dl. Primar îi atrage atenţia dlui consilier Pavel Georgini asupra comportamentului, solicită să se noteze în procesul verbal ceea ce ce a spus și-l invită sa părăsească ședința.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae o roagă pe Dna secretar general să noteze expres în procesul verbal că la jignirile repetate ale domnului primar, în semn de protest, părăseşte sala de şedinţă.

Dna secretar general arata că, şedinţa se înregistrează și nu este nevoie să noteze.

In semn de protest, părăsesc sala de şedinţe, membrii PSD (dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin şi d-ra cons. Poponete Valentina), membrii USR-PLUS (dl. cons. Iosifescu Nicolae și dl. cons. Birău Octavian) și dl. cons. Miloș Călin.

Președintele de şedinţă îi invită să rămână la ordinea de zi suplimentară.

Înainte de a părăsi sala, dna secretar îi întreabă pe consilieri cum au votat.

Proiectul de hotărâre privind îndreptarea de eroare materială strecurată în cuprinsul HCL. nr. 114/25.06.2021 se adopta cu 9 voturi ” pentru”, un vot” împotriva” (dl. cons. Iosifescu Nicolae) și restul abţineri (se abţin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, d-ra. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl.cons.Milos Călin  și dl. cons. Birău Octavian).

Din nou au loc schimb de replici între dl. cons. Iosifescu Nicolae și dl. primar Vlad Oprea.

După ce consilierii din opoziţie părăsesc şedinţa, rămân în sala 9 membri ai Consiliului local

Președintele de şedinţa întreabă dacă se mai poate ţine şedinţa în aceste condiţii și dacă există cvorumul necesar.

Dna. secretar general arata că, pentru proiectele de hotărâri privind vânzarea trebuie 2/3 din consilieri în funcție, respectiv 12 consilieri, deci nu este cvorum, iar pentru restul trebuie 9 consilieri şi sunt prezenţi în sala 9 consilieri.

Se trece la ordinea de zi suplimentară.

Președintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1 – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei de folosinţă a spaţiului de servicii, în unitate de alimentaţie publică, spaţiu situat în incinta Telegondolei Sinaia, tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnică, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre care se adopta cu 9 voturi” pentru”.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 1 situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 21, către dna. Cașarog Liliana, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Preşedintele de şedinţa întreabă cum se va proceda în acest caz.

Dna secretar general sesizează că aici nu poate fi supus la vot proiectul de hotărâre pentru că nu exista cvorum.

Dl. Primar este de alta parare, propune să se supună la vot cele două proiecte care nu vor trece pentru că nu exista cvorum şi nu se va pune în aplicare hotărârea judecătorească dar,.. ordinea de zi s-a votat la începutul ședinței când era cvorum.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care obţine 9 voturi” pentru”.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind vânzarea garajului situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 21, către dna. Cașarog Liliana, inițiat de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care obţine 9 voturi” pentru”.

Urmează pct. 4. – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al oraşului Sinaia, în calitate de administrator al terenului în suprafaţa de 3778 mp. Pentru” Întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) – ridicare restricţie de construire şi schimbare destinaţie teren (s=4000mp) din zona locuinţe și funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere şi turism în zonă instituţii şi servicii pentru construire hotel/aparthotel (studiată = 7778 mp.), inițiat de: David Remus, Arieșan Aurora, Marcoci Constantin, Milos Călin și Popa Gheorghe, consilieri locali

Dna secretar general arata ca aici sunt necesare 9 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate (9 voturi” pentru”.)

Se trece la pct. 5. – Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord între Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Prahova, UAT Oraş Sinaia și unele Unități Administrativ Teritoriale din județul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţia” Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localități din județul Prahova” iniţiat de Vlad Oprea primarul oraşului Sinaia Vlad Oprea.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă în unanimitate (9 voturi ”pentru”.)

Urmează pct. 6. – Punct de vedere juridic cu privire la înștiințarea nr. 17499/14.06.2021 făcută de SC. Transport Urban SRL.

Dl. Primar menționează că este o solicitare de la Camera de Conturi ca să înfiinţeze consiliu de administraţie la Transport Urban. Atât juriştii de la Primărie cât şi juriştii de la SC. Transport Urban SRL au justificat că nu este necesar să se înfiinţeze acest consiliu de administraţie care implică cheltuieli mari, nejustificate; s-a mers pe actul constitutiv unde spune că dacă ai administrator nu este necesar să se facă acest consiliu. Aşa s-a procedat şi acum 3 ani de zile când Camera de conturi a fost în control la SC. Sinaia Forever SRL și vroiau să îi oblige să facă un CA format din 5 persoane care este o procedură foarte complicată, şi se plătesc mulţi bani. Considera că nu este nevoie de această interfaţă.

Dna Secretar general precizează că, acest punct de vedere nu trebuie votat, trebuie doar să se ia la cunoştinţă.

Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi suplimentară – Proiect de hotărâre privind completarea anexei 4B la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL., respectiv aprobarea unor tarife pentru două instalaţii: una de spălat mobilier urban și a doua este o turbosuflantă cu care se curăţa frunzele.

Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui punct, președintele de şedinţa îl supune la vot. Proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate (9 voturi pentru”).

Dna Secretar menţionează că pe ordinea de zi se mai afla la pct. 23 – Informarea privind Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria oraşului Sinaia sub nr. 19962/09.07.2021

Dl. primar menţionează că există o procedură prealabilă prin care se solicita anularea unor hotărâri de consiliu.

Dna secretar arata că, departamentul juridic a dat p.d.v. din care rezultă că nu este cazul să se anuleze hotărârile.

Preşedintele de şedinţa supune spre aprobare respingerea plângerii prealabile şi menţinerea hotărârilor. Propunerea se aprobă în unanimitate.

De asemenea, membrii consiliului îşi însuşesc raportul de activitate privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Preşedintele de şedinţa arata că, sunt în sala 3 persoane care doresc să ia cuvântul, în legătură cu locurile de parcare de pe str. Cuza Voda.

Dă cuvântul reprezentantului celor 10 locuitori din str. Cuza Voda care solicită să se găsească o soluţie pentru rezolvarea locurilor de parcare şi pentru cei care locuiesc în zonă. În acest sens, a depus o cerere la registratura Primăriei în numele celor 10 cetăţeni. Menţionează că, înainte, cei în cauză, parcau maşinile în fata curţilor începând cu ora 16,00 până a doua zi, în baza abonamentelor eliberate de primărie și chiar dacă uneori locurile erau ocupate de turişti, locatarii au fost de bună credinţă. Şi acum sunt dispuşi să plătească abonamente pentru parcare, numai să se rezolve această situaţie.

Dl. primar menţionează că parcarea de pe str. Cuza Voda este parcare publică care a fost dată în administrare SC. Transport Urban SRL tocmai ca să fie o parcare publică unitară. S-a hotărât să se delimiteze o bucată din stradă, la capătul ei şi să se lase locuri de parcare pentru rezidenţi să nu intre în zona publică, exact aşa cum s-a făcut și pe str. O.Goga.

Dna. cons. Arieşan Aurora propune să se marcheze cu” X” locul din faţa curţii unde pot parca şi ei.

Dl. primar menţionează că va analiza această situaţie cu cei de la SC. Transport Urban SRL.şi spera să găsească o soluţie.

Cei trei cetăţeni mulţumesc membrilor consiliului pentru înţelegere şi părăsesc sala.

Dna. secretar general precizează că, punctul de vedere legat de necontrasemnarea hotărârii pentru dna. Marincas Aurelia este la dosarul ședinței şi dacă cineva doreşte să-l vadă o poate face și expune și oral aceste obiecțiuni de nelegalitate.

Dna. cons. Arieşan Aurora arata că, membrii Consiliului local pot aproba o hotărâre și fără avizul de legalitate al secretarului.

Dna secretar general menţionează că, hotărârea este valabilă și fără contrasemnare, dar, este obligaţia secretarului să prezinte Consiliului local motivul pentru care nu a contrasemnat o hotărâre.

Preşedintele de ședință le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare și declară închise lucrările şedinţei de astăzi la ora 19,20.

Vezi procesul-verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 22, 2021

Comments are closed.