Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.198 din data de 03.11.2021

noiembrie 18, 2021

privind  Planul Urbanistic Zonal –schimbare destinaţie  teren (s=1491 mp) din zonă gospodărie comunală şi zonă locuinţe şi functiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism ȋn zonă locuințe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicație pentru amplasare locuință şi amenajare drum acces (Sstudiată=3084 mp) – Oraş Sinaia, str. Aleea Teodor Neculuță nr.3-5, nr. cadastral 25293, tarla 37, parcela Cc 6, tarla 31, parcela Pdt 207( din nr. cadastral 24596) , tarlaua 31, parcela Cc 208, tarlaua 37, parcela Cc 7, alee pietonală

Având în vedere:

– Referatul de aprobare  nr.30450/18.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.30451/18.10.2021;

– Avizul unic nr.2643/11.08.2021 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

– Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit. (c), alin .6 lit.(c), coroborat cu art.139 alin. (3), lit.e) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – schimbare destinaţie  teren (s=1491 mp) din zonă gospodărie comunală şi zonă locuinţe şi functiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism ȋn zonă locuințe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicație pentru amplasare locuință şi amenajare drum acces ( Sstudiată=3084 mp) – Oraş Sinaia, str. Aleea Teodor Neculuță nr.3-5, nr. cadastral 25293, tarla 37, parcela Cc 6, tarla 31, parcela Pdt 207( din nr. cadastral 24596) , tarlaua 31, parcela Cc 208, tarlaua 37, parcela Cc 7, alee pietonală .

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Compatimentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică ,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.198 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2021

Comments are closed.