Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.225 din data de 08.12.2021

decembrie 16, 2021

Privind Procedura de emitere a Atestatului de Administrator condominii

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 32119/01.11.2021 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 32101 din 01.11.2021, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă privind Procedura de emitere a Atestatului de Administrator de condominii;
  • Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile :

  • 2 lit.(e), Art.10 alin.(5) și Art. 64 din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
  • 5 alin.(1) lit.(a) și alin.(2), Art. 16 alin.(2), Art. 20 alin.(1), lit.(b), Art. 26, Art. 27, Art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
  • 1, Art.2 alin.(1) lit.(h), din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
  • 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) si  art.196, alin.(1), lit.a), din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.– Aprobă Procedura de emitere a Atestatului de Administrator de condominii, conform Anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.2.- Aprobă modelul de Atestat cuprins în Anexa 2, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

ART.3.- Se împuternicește Primarul Orașului Sinaia să semneze eliberarea Atestatului de administrator de condominii, la propunerea Comisiei de atestare.

ART.4.- Se împuternicește Primarul Orașului Sinaia să numească membrii Comisiei de atestare.

ART.5.- Se aproba taxa specială de 100 de lei pentru emiterea duplicatului atestatului de administrator, la cererea titularului, în cazul distrugerii, degradării sau pierderii atestatului de administrator de condominii.

ART.6.- În cazul în care atestatul a fost suspendat sau retras ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, fapta administratorului căruia i s-a retras atestatul de a nu preda acest document, constituie contravenție și va fi sancționată cu amendă de 1000 de lei.

ART.7.- Președinții tuturor Asociațiilor de Proprietari de pe raza orașului Sinaia sunt obligați să transmită anual, în primul trimestru al anului către compartimentul de specialitate al Primăriei Sinaia numele și datele de contact actualizate privind: președintele, comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul și administratorul. Necomunicarea datelor reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de 500 de lei.

ART.8.- Se aprobă taxa specială de atestare în valoare de 100 de lei pentru persoanele fizice aflate la prima atestare.

ART.9.- Se aprobă  taxa specială de atestare în valoare de 50 de lei pentru administratorii deja atestați prin Legea 230/2007.

ART.10.– Se abrogă H.C.L. 113/30.06.2010. 

ART.11.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget.

ART.12.- Prezenta hotarâre va fi afișată și adusă la cunoștință/comunicată public de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.225 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2021

Comments are closed.