Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.224 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind darea în administrare a bunurilor cu destinație club sportiv către  “Clubul Sportiv Carpați” Sinaia

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.35856/24.11.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub  nr.35888/24.11.2021 prin care propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Sinaia privind darea în administrare a bunurilor cu destinație club sportiv către Clubul Sportiv Carpați Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.108 lit.a) ,  art.139 alin.(3), lit.g), coroborat cu art. 196 alin(1), lit.a),  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă darea în administrare a bunurilor cu destinație club sportiv, proprietate publică a orașului Sinaia, către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, așa cum sunt evidențiate in anexa nr.1 la prezenta hotărâre, pe o perioada de 4 ani, cu drept de prelungire prin acte adiționale succesive, cu acordul părților.

ART.2. – Aprobă modelul de contract de dare în administrare a bunurilor cu destinație club sportiv către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3.– Termenul de predare-primire a bunurilor este de maxim 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

ART.4. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunurilor cu destinație club sportiv către Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

ART.5. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.224 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.