Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.237 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind aprobarea  raportului de evaluare pentru  terenul în suprafață totală de 10.000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, avand categoria de folosință ”padure”, alcatuit din 8 loturi și împuternicirea domnului Gheorghe Bădăran/Ilie Voicu, să semneze în fața notarului public, contractul de vânzare-cumpărare

Având în vedere:

   – Referatul de aprobare  înregistrat  sub nr. 36519/02.12.2021, întocmit de  Primarul Orașului Sinaia;

   – Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 36520/02.122021 al Serviciului Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;

   – Hotărârea Consiliului Local nr.149/08.09.2021 prin care Consiliul Local Sinaia  a aprobat exercitarea dreptului de preemţiune asupra cumpărării imobilului – terenuri padure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, la prețul de 500.000 lei;

   – Raportul de evaluare nr. 29361/2021 pentru  terenul în suprafață totală de 10.000 mp., alcatuit din 8 loturi, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, întocmit de  evaluator imobiliar ing. Mârza Neculai;

   – Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.e) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aproba raportul de evaluare nr. 20361/07.10.2021 pentru  terenul în suprafață totală de 10.000 mp., alcatuit din 8 loturi, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, având categoria de folosință ”padure”,  conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuterniceşte pe dl. Gheorghe Bădăran,  Viceprimarul orașului Sinaia sau pe dl. Ilie Voicu, inspector  în cadrul Serviciului Urbanism si Cadastru,  să semneze în fața notarului public contractul de vânzare-cumpărare a imobilului – teren pădure, în suprafață totală de 10000 mp,  situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, compus din 8  loturi, respectiv :

  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 4, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21366 (nr. cad. vechi 10627), înscris în CF nr. 21366 (nr. CF vechi 9509);
  2. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 5, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21367 (nr. cad. vechi 10628), înscris în CF nr. 21367 (nr. CF vechi 9510);
  3. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 1, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință  „pădure”, identificat cu nr. cad. 20747 (nr. cad. vechi 10258), înscris în CF nr. 20747 (nr. CF vechi 9490);
  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 2, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20748 (nr. cad. vechi 10259), înscris în CF nr. 20748 (nr. CF vechi 9491);
  2. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 2, în sprafață de 1077 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21364 (nr. cad. vechi 10625), înscris în CF nr. 21364 (nr. CF vechi 9507);
  3. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21365 (nr. cad. vechi 10626), înscris în CF nr. 21365 (nr. CF vechi 9508);
  4. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20749 (nr. cad. vechi 10260), înscris în CF nr. 20749 (nr. CF vechi 9492);
  5. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 4, în sprafață de 2923 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20750 (nr. cad. vechi 10261), înscris în CF nr. 20750 (nr. CF vechi 9493), cu prețul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 149/08.09.2021.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism si Cadastru , Serviciul Buget si Resurse Umane si de către persoanele împuternicite la art. 2.

ART.4. – Prezenta hotărâre  va fi comunicată prin intermediul Departamentului Juridic, Contencios-Administrativ  si Administratie Publica, Serviciului Urbanism si Cadastru, Serviciului Buget și Resurse Umane, domnului Gheorghe Bădăran si domnului Ilie Voicu.

Vezi HCL nr.237 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.