Administrație Publică

Dispoziția nr.16 din 19.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 20 ianuarie 2022

ianuarie 20, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 20 ianuarie 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții

„AICI și ACUM educație online”.

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, județul Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659.
  2. Plângerea prealabila înregistrată la Primaria orasului Sinaia sub nr. 38717/20.12.2021, prin care dna. Baltă Gabriela Ionela solicită revocarea HCL. nr. 209/03.11.2021.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.16 din 19.01.2022 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 20, 2022

Comments are closed.