Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.2 din data de 20.01.2022

ianuarie 27, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1880 / 19.01.2022 întocmit de dl. Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Având în vedere Raportul  Serviciului  Urbanism și Cadastru înregistrat  la Primaria orașului Sinaia sub nr. 1881 / 19.01.2022;

Văzând cererea nr. 1569/17.01.2022 a d-lui Duță Constantin Liviu, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Având în vedere adresa nr. 88/13.01.2022 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659;

Văzând referatul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f), coroborat cu art. 139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CON SILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659, la prețul de 64.500 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotarare se va comunica :

– Instituției Prefectului jud. Prahova

– Primarului orașului Sinaia

– Serviciului Urbanism si Cadastru

– Dlui. Duță Constantin Liviu

Vezi HCL nr.2 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 27, 2022

Comments are closed.