Administrație Publică

Dispoziţia nr.35 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 11 februarie 2022

februarie 11, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 11 februarie 2022 ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL. nr. 212/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, oraș Sinaia, UAT Sinaia, judetul Prahova”;
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. nr. 213/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si asfaltare DC 134-Drum Cota 1400 in oraș Sinaia , judetul Prahova”;
  1. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Nr. 1/2021  referitoare la aprobarea  documentatiei  tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul ”Centru S – loc de bine”;
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2018 referitoare la aprobarea proiectului  “CENTRU S – LOC DE BINE” şi a cheltuielilor legate de proiect;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local  nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziţia în format pdf AICI

Last modified: februarie 11, 2022

Comments are closed.