Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 20 ianuarie 2022

februarie 28, 2022

Încheiat astăzi 20 ianuarie 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 16/19.01.2022, care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Nu au putut să intre online la lucrările şedinţei dl. cons. Pavel Georgini şi dna. cons. Valentina Poponete.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect şef oraş Sinaia, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucât dl. primar Vlad Oprea lipsește motivat de la ședință, lucrările acesteia sunt deschise de către dl. viceprimar Gheorghe Bădăran care o invita pe dna. cons. Aurora Arieșan să conducă şedinţa de astăzi, în calitate de președinte de ședință.

Dna. Aurora Arieșan, președintele de ședință arata că, pe ordinea de zi sunt 3 puncte. Supune la vot ordinea de zi care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință propune completarea proiectului de hotărâre cu art. 3, respectiv” Restul articolelor din HCL. nr. 199/27.11.2020, rămân neschimbate.”

Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi” pentru” cu amendamentul propus de a se introduce articolul 3.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1; 1; 3, județul Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vilă Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. Aurora Arieșan, preşedinte de şedinţa propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local asupra imobilului din Sinaia, Bd. Carol I nr. 38.

Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adopta cu 15 voturi” pentru” cu amendamentul propus de dna. preşedinte de şedinţă.

În continuare, preşedinte de şedinţa supune atenţiei pct.3. – Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria oraşului Sinaia sub nr. 38717/20.12.2021, prin care dna. Baltă Gabriela Ionela solicită revocarea HCL. nr. 209/03.11.2021.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de şedinţă, propune respingerea plângerii prealabile.

Supune aprobării propunerea de respingere a plângerii prealabile, care se aprobă cu 10 voturi” pentru” respingere, un vot” împotriva” (votează împotrivă dl. cons. Iosifescu Nicolae) şi 4          ” abțineri” (se abțin: dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Birău Octavian şi dl. cons. Miloș Călin)

Dna. Aurora Arieșan, președinte de şedinţă, le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 15,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: martie 1, 2022

Comments are closed.