Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 22 decembrie 2021

februarie 28, 2022

Încheiat astăzi 22 decembrie 2021, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 353/16.12.2021, care s-a desfășurat în sala de şedinţe Ferdinand din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi  16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseşte motivat dl. cons. Pavel Georgini. Participa  la sedinta in format electronic, prin intermediul platformei Zoom, dl. cons. Cretu Pompiliu, dl. cons. Milos Calin si dl. viceprimar Gheorghe Bădăran, iar 13 consilieri sunt prezenti fizic. 

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dna.Șuțu Laura, director Poliția Locală Sinaia, dna. Paula Vasile, șef serviciu Buget si Resurse Umane, dna. Cocuța Chiriță, șef Birou Impozite si  Taxe locale, dna. Oana Preda, presedinte Clubul Sportiv Carpați Sinaia, dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dna. Maria Floricia, director general SC. Transport Urban SRL,  dl. Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice – IT și    dna. Maria Popescu, inspector  în cadrul  Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participa la sedinta din partea cetatenilor, un numar de 5 persoane.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrarile sedintei și o invita pe dna. Aurora Arieșan, să conducă lucrările acesteia,  în calitate de președinte de ședință.

Președintele de ședință preia lucrările şedinţei și arată că, pe proiectul ordinii de zi inițiale sunt înscrise 14 proiecte la care se mai adaugă 4 proiecte de hotărâri trecute pe ordinea de zi suplimentară.

La propunerea dlui. Primar, președintele de ședință solicită sa se retraga de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la nr. 14  privind  îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr.222/08.12.2021 în sensul modificării nr. de apartament din AS1.7 în AN1.7, întrucât dl. doctor Rată Andrei a renunțat la spatiul repartizat.

Supune la vot ordinea de zi inițiala si ordinea de zi suplimentara.

Dl. cons. Birău Octavian  intervine  precizând ca nu  a primit ordinea de zi suplimentara, iar dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă daca există un sigur punct pe ordinea de zi suplimentara.

Pentru lamuriri, dl.primar prezinta punctele inscrise pe  ordinea de zi suplimentară, respectiv:

  1. Aprobarea calendarului de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva și a bugetelor aferente organizării acestora pentru lunile ianuarie si februarie 2022.

2.Proiect de hotărâre pentru externalizarea unor dosare, este vorba despre dosarul nr. 32135/3/2021 – suspendare executare act, reclamanta fiind SC. Columbus Operatonal SRL.

  1. Un proiect de punere la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a unor terenuri din Sinaia, pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă, respectiv reabilitare captări si  reabilitare conducte cu fonduri europene, cerut expres de SC. Hidro Prahova SA   si pct. 4 – rectificarea bugetului  cu bani veniti astazi de la Guvern.

Președintele de ședință,  supune votului ordinea de zi inițiala si ordinea de zi suplimentară care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abțineri” (se abtin: dl. cons. Birău  Octavian si dl. cons. Iosifescu Nicolae) cu amendamentul  propus de a se retrage pct. 14. 

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna Aurora Arieșan îi dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.

Dl. primar arata că, taxele şi impozitele sunt aceleaşi ca şi cele de anul trecut, nu s-a făcut nicio modificare, propune să se scoată art. 5 care este ambiguu şi neclar, afirma că acest lucru s-a discutat şi în comisia economică.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae, la art. 2, propune ca în Sinaia să existe 2 zone: A şi B aşa cum a mai fost; motivul este bine cunoscut, valoarea impozitelor şi taxelor în mod normal trebuie să urmărească valoarea proprietăţilor, si se cunoaște faptul că,  în centru este mai scump decât la margini, nu este o noutate.

Dl. primar menţionează că, zonarea a fost facută acum 15 ani; de 12 ani zonarea s-a schimbat, din momentul în care s-au reabilitat străzile, s-au înlocuit sistemele de iluminat, apă, canalizare şi toate cartierele beneficiază de aceleaşi utilităţi ca şi cei din centru. Îşi menţine propunerea făcută în proiectul de hotărâre pentru o singură zonă.

Dl. cons. Marcoci Constantin se referă la art. 6 – delegarea acordării facilitaţilor fiscale pentru persoanele fizice de la Consiliul local către primar. Întreabă de ce trebuie să facă primarul acest lucru, probabil că există o motivaţie pentru delegarea acestor atribuţii.

Dl. primar îi răspunde: pentru eficientizarea şi operativitatea procedurilor; ele intră în comisia de specialitate, respectiv comisia economică care-şi dă avizul; sunt cazuri sociale şi au fost 2 – 3 cazuri pe an.

Dl. cons. Vasile Gheorghe menţionează că, în conformitate cu Codul fiscal art. 487 facilităţile fiscale pot fi acorda numai de către autorităţile deliberative nu de cele executive. Primarul propune şi Consiliul local aproba.

Dl. primar arata că, tocmai de aceasta se deleagă executivului pentru a fi operativi, solicitările cazurilor sociale intra în comisia de specialitate după care sunt aprobate de primar.

Președintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae intervine precizând că nu s-a supus spre aprobare propunerea pe care a făcut-o.

Dna. preşedinte de şedinţa menţionează că, mai întâi supune la vot proiectul de hotărâre, după care, se supune la vot propunerea dumnealui.

În urma votului, proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale se adopta cu 10 voturi” pentru”, 5” abţineri” (se abţin: dl. cons. Birău Octavian, dl. Cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dna. cons. Poponete Valentina) şi un vot” împotriva” (votează împotriva dl. cons. Miloș Călin.)

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de delegare a activității de administrare a depozitelor de deșeuri şi/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deşeurilor similare şi acordarea unui mandat special domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul Orașului Sinaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară” Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii, supus la vot proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate în forma propusă de iniţiator.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind darea în administrare/folosință de echipamente medicale şi de protecție, către Spitalul orășenesc Sinaia, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. secretar general intervine precizând că, la acest proiect trebuie să se introducă art. 2 – Se aprobă modelul de contract de dare în administrare/folosință de echipamente medicale și de protecție, prevăzut în anexă la prezenta hotărâre.

Președintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de a se introduce art. 2, respectiv aprobarea modelului de contract.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, cu răspânditorul de material antiderapant Epoke Sirius AST SH 3810, 3 MC, cu număr de identificare: 38100686 şi an de fabricaţie 2021, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia şi a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2022, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. preşedinte de şedinţa propune ca în lista de evenimente să rămână doar luna, nu şi data desfăşurării evenimentelor.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae sesizează că, la aceste evenimente sunt trecute bugetele fără să fie fundamentate. Considera că măcar la evenimentele mari, cum este Festivalul Forever, să fi existat această notă de fundamentare.

Dl. primar arata că, aceste bugete sunt bugete estimative, făcute în funcţie de cheltuielile aferente evenimentelor din anii precedenţi. Aceste bugete vor fi fundamentate atunci când se aprobă bugetul local.

Dl. cons. Remus David arata că, bugetul Festivalului Forever este influenţat de sponsorizări şi nu se poate şti cu exactitate acum.

Dna. preşedinte de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu precizarea dlui cons. Iosifescu Nicolae ca bugetele evenimentelor vor fi fundamentate odată cu aprobarea bugetului local.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții şi activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru lunile ianuarie şi februarie 2022 iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus votului se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea INCFC, în domeniul public al UAT Sinaia şi declararea lui că bun de uz şi de interes public local, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că, cei de la Ministerul Culturii au solicitat un alt proiect de hotărâre referitor la această situaţie.

Dna secretar general menţionează că cele două hotărâri referitoare la imobilul din Cumpătu au fost comasate.

Dl. cons. Marcoci Constantin sesizează că nu s-a stabilit încă destinaţia acestor imobile.

Dna. secretar general menţionează că, în nota de fundamentare scrie destinaţia.

Dl. primar arata că, în mare, imobilul va avea destinaţie de activitate publică.

Dna Aurora Arieșan supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Se trece la pct. 8 – Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia, iniţiat de: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 9 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia, asupra terenului în suprafaţa de 1003 mp. situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot. 2, nr. cad. 24929, CF. 24929, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar propune neexercitarea dreptului de preemţiune, fiind vorba de terenul din jurul casei.

Dna. preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de neexercitare a dreptului de preemţiune a Consiliului local Sinaia supra terenului în suprafaţa de 1003 mp.

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 149 mp. situat în Sinaia, Aleea Sion nr. 8, lot.1, iniţiat de: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. cons. Remus David, în calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, arata că, terenul a fost evaluat la 50 euo/mp. Propune ca preţul de pornire a licitaţiei privind vânzarea terenului să fie de 55 euro/mp. plus TVA.

Dna. Aurora Arieșan, preşedinte de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Remus David.

Urmează pct. 11 – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1139 mp. Situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7 – 9 nr. cadastru 22339, iniţiat de: David Remus, Aurora Arieșan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci și Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. cons. Remus David arata că, terenul a fost evaluat la 70 euro/mp. şi a mai fost plătit odată. Propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 71 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Remus David.

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Transport Urban SRL. Sinaia, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă de ce trebuie mărită organigrama SC. Transport Urban SRL.

Dl. primar arata că, s-a mărit structura societăţii, s-a extins casieria, se construiesc instalaţii noi de transport pe cablu pentru care este nevoie de personal.

Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Urmează pct. 13. – Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever Sinaia SRL., initat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. cons. Marcoci Constantin întreabă de ce se modifica din nou organigrama societăţii Sinaia Forever în condiţiile în care a fost aprobată de curând?

Dl. primar menţionează că, până acum nu exista un coordonator la Direcţia pentru administrarea oraşului unde intră şi salubritatea. În plus, ca noutate, acum intră în organigramă şi toaletele publice care au fost date în administrare Societăţii Sinaia Forever.

Dna. Aurora Arieșan, preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată de iniţiator.

Întrucât pct. 14 – Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr.222/08.12.2021 în sensul modificării nr. de apartament din AS1.7 în AN1.7 a fost retras de pe ordinea de zi, se trece la ordinea de zi suplimentară.

Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1 înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectiv Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de programe/activităţi culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva și a bugetelor aferente organizării acestora pentru lunile ianuarie şi februarie 2022 iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanță, de asistenta și/sau de reprezentare de către Oraşul Sinaia, Primăria oraşului Sinaia, Consiliul local al oraşului Sinaia, pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau cai de atac în dosar nr. 32135/3/2021 – suspendare executare act, reclamanta fiind SC. Columbus Operaţional SRL., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. Primar arata că, SC.Columbus Operaţional SRL a dat în judecată oraşul Sinaia şi a solicitat anularea în parte a HCL. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 şi a deciziei de impunere pentru taxa specială care se încasează celor care vând mâncarea în ambalaje.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă despre ce taxă este vorba.

Dl. primar menţionează că, este vorba despre o taxă percepută de la cei care produc mâncare şi apoi vând produse ambalate. Ideea este că, prin taxa stabilită, operatorii economici trebuie descurajaţi.

Dna. Aurora Arieșan, preşedinte de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru construcția/extindere/reabilitarea obiectivelor de investiții în infrastructura de apă, respectiv reabilitarea captării Valea Dorului, reabilitarea conductei de aducțiune și transport apă brută captare Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Valea Dorului, reabilitarea Stației de Tratare Apă Potabilă Opler, reabilitarea Rezervoarelor de înmagazinare a apei Cumpătu, Furnică, Mănăstire, Spital, extindere și reabilitare rețea de distribuție pe aproximativ 17 km și investiții în infrastructura de apă uzată, respectiv extinderea rețelei de canalizare pe aproximativ 2.2 km și reabilitare pe 1.3 km., iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar menţionează că este un proiect pe care l-a promovat cei de la Hidro Prahova. Sunt câteva străzi din oraş care sunt puse la dispoziţie pentru construcţia/reabilitarea obiectivelor de investiţii în infrastructura de apă.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae întreabă ce străzi intra în acest proiect.

Dl. primar menţionează că străzile sunt cuprinse în tabelul anexat, este vorba de străzile din cartierul Cumpătu, Calea Brasovului, Calea Prahovei, etc.; lista cu străzile este învechită deoarece unele străzi au fost reabilitate.

Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 4 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, iniţiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia.

Dl. primar arata că, Guvernul a repartizat din fondul de rezervă suma de 320.000 lei; propune ca această sumă să fie repartizată la cap. Sănătate – pentru suplimentarea lucrărilor la obiectivul de investiţii” Construire Spital orășenesc Sinaia” – branşament electric.

Dna. Aurora Arieșan, preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli care se adoptă în unanimitate în forma prezentată.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă ce se întâmplă cu cei de la SC. Electrica SA. pentru că, dacă se mai opreşte curentul electric aşa cum a fost ultima dată, muntele intra în faliment – în special transportul pe cablu. În aceste condiţii, consideră că trebuie să fie daţi în judecată.

Dl. primar menţionează că, în viitor vor fi probleme mari cu energia electrică. Pana de curent nu  s-a datorat reţelelor electrice care, la nivel de oraş, în special în cartiere sunt noi, ci a avut loc o cădere a reţelei de energie electrică la nivel național.

Afirma că a avut o discuţie cu avocaţii şi s-a făcut în acest sens o notificare.

Dna. Aurora Arieșan, preşedintele de şedinţă, mulţumeşte celor prezenţi pentru participarea la şedinţa şi declară închise lucrările acesteia la orele 17,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 28, 2022

Comments are closed.