Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.3 din data de 11.02.2022

martie 8, 2022

privind modificarea și completarea HCL. nr. 212/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apa și canalizare, oraș Sinaia, UAT Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 3951 / 09.02.2022 a Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr.4038/09.02.2022 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu :

  • Prevederile OG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”;
  • Prevederile NORMELOR METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
  • Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba modificarea Art.1. din HCL nr. 212/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Cererea de finantare pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba modificarea Art.2. din HCL nr. 212/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Devizul General aferent obiectivul de investitie „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” conform Anexei nr. 2.1., care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Se aproba modificarea Art.3. din HCL nr. 212/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie de 18.111.254,57 lei, inclusiv TVA, conform Devizului General (anexa nr. 2.1. la prezenta hotarare) defalcata astfel:

– 13.744.069,57 lei pentru sistemul de alimentare cu apa;

 – 4.367.185,00 lei pentru sistemul de canalizare

Din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 1.364.469,71 lei inclusiv TVA, defalcata astfel:

         690.481,55 lei pentru sistemul de alimentare cu apa;

         673.988,16 lei pentru sistemul de canalizare.

Art. 4. Se aproba modificarea Art.4. din HCL nr. 212/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr.2.2.a si Anexa nr.2.2.b, care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata; 

Art.5 Prevederile art. 5, 6 si 8 din HCL nr. 212/2021 rămân neschimbate; 

Art.6. Se completeaza Art. 7 care va avea urmatorul cuprins:

Se imputerniceste Primarul Orasului Sinaia, Domnul Vlad Oprea si Viceprimarul Orasului Sinania, domnul Gheoghe Badaran sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare nerambursabila cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Vezi HCL nr.3 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.