Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.4 din data de 11.02.2022

martie 8, 2022

privind modificarea și completarea HCL. nr. 213/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  ”Reabilitare și asfaltare DC 134-Drum Cota 1400 în oraș Sinaia , județul Prahova”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 3918 / 09.02.2022 a Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr 3950/09.02.2022 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

In conformitate cu :

  • Prevederile OG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”;
  • Prevederile NORMELOR METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
  • Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ; 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba modificarea Art.1. din HCL nr. 213/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Cererea de finantare pentru obiectivul de investitie “REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVAconform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba modificarea Art.2. din HCL nr. 213/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Devizul General aferent obiectivul de investitie “REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVAconform Anexei nr. 2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba modificarea Art.3. din HCL nr. 213/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie este de 15.400.413,10 lei inclusiv TVA, conform Devizului General anexa nr. 2.1. la prezenta hotarare, din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 595.933,45 lei inclusiv TVA. 

Art.4. Se aproba modificarea Art.4. din HCL nr. 213/2021 privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” care va avea urmatorul cuprins:

Se aproba Indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr.2.2(c), care face parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata;  

Art.5 Prevederile art. 5, 6 si 8 din HCL nr. 213/2021 raman neschimbate; 

Art.6.  Se completeaza Art. 7 care va avea urmatorul cuprins:

Se imputerniceste Primarul Orasului Sinaia, Domnul Vlad Oprea si Viceprimarul Orasului Sinania, domnul Gheoghe Badaran sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare nerambursabila cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Vezi HCL nr.4 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.