Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.5 din data de 11.02.2022

martie 8, 2022

privind  modificarea  HCL Nr. 1/2021  referitoare la aprobarea  documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul ”Centru S – loc de bine”

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3958/ 09.02.2022

– Raportul de specialitate cu nr.4046/ 10 februarie 2022,  întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza PT+DTAC+DDE,  pentru realizarea obiectivului de investiție ”Centru S – loc de bine”;

  • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

 În conformitate cu:

  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2;
  • Instrucțiunea nr. 82/24.08.2018 privind îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de execuție ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau Proiectelor tehnice de execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuție, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 139 alin. 3, lit. e. si art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică art.1 din HCL nr.1/ 2021, care va avea următorul conținut:

,,Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul de investiții ”Centru S – loc de bine”, conform Anexei 1-Descrierea pe scurt a investiției din HCL nr.1/ 2021, parte integranta din HCL 1/2021  şi se modifică  Anexa 2- Devizul General din HCL nr. 1/ 2021, care devine  Anexa nr 1- Devizul General din prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2”.

Art. 2. –  Art.2 din HCL nr. 1/ 2021 rămâne neschimbat.

Vezi HCL nr.5 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.