Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.6 din data de 11.02.2022

martie 8, 2022

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2018 referitoare la aprobarea proiectului  “CENTRU S – LOC DE BINE” şi a cheltuielilor legate de proiect

PROIECT: “Centru S – loc de bine”

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2  

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.4054/ 10.02.2022;
  • Raportul de specialitate nr. 4066/ 10.02.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 226/ 2018, privind aprobarea Proiectului ”Centru S-LOC DE BINE” și a cheltuielilor legate de proiect;
  • Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.226/ 28 noiembrie 2018;

În conformitate cu:

  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2;
  • Instrucțiunea nr. 82/24.08.2018 privind îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de execuție ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau Proiectelor tehnice de execuție si pentru evitarea corecțiilor financiare urmare modificării Proiectelor tehnice de execuție, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional;

În temeiul art. 129 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 139 alin. 3, lit. e. si art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se modifică art. 2 din HCL nr. 226/ 2018 și va avea următorul cuprins: ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului “CENTRU S – LOC DE BINE”, în cuantum de 15.337.991,68 lei (inclusiv TVA)”;

Art. 2. Se modifică art. 3 din HCL nr. 226/ 2018 și va avea următorul cuprins: ,,Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ambele în cuantum de 10.999.532,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Centru S – loc de bine” conform  tabel Buget actualizat, anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3.  Toate celelalte articole din HCL  nr. 226/ 2018 rămân neschimbate;

Art.4.  Cu data prezentei hotărâri  își încetează aplicabilitatea HCL nr. 2/ 2021 de modificare și completare a HCL nr.226/ 2018 privind aprobarea Proiectului ,,Centru S- Loc de Bine’’ și a cheltuielilor legate de proiect.

Vezi HCL nr.6 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.