Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.7 din data de 11.02.2022

martie 8, 2022

privind   aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local  nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4103 / 10.02.2022, întocmit de primarul orașului Sinaia, privind aprobarea modificării si completării Hotărârii nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții , „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT, precum și Raportul de specialitate nr. 4105 / 10.02.2022, întocmit de Corina Iftenie-Pișta, în calitate de Asistent Manager de proiect, prin care se propune aprobarea modificării si completarii Hotărârii nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții , „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT,

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia

Ținând cont de prevederile:

  • Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), Axă prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitătii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
  • HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/20106 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. (b) și alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art.1 din HCL nr. 136/09.09.2020, care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza PT pentru investiţia „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, precum şi indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investiţiei, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2. Se modifică art. 2 din HCL nr. 136/09.09.2020, care va avea următorul conținut:

”Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului «NOCO2 – Cale pentru pietoni» în cuantum de 31.426.566,51 lei (inclusiv T.V.A.) 

Art. 3. Se modifică art. 3 din HCL nr. 136/09.09.2020, care va avea următorul conținut:

”Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 8.671.130,22 lei (inclusiv T.V.A.), cât și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 455.108,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «NOCO2 – Cale pentru pietoni».

Art. 4. Restul artiolelor HCL nr. 136/09.09.2020 rămân nemodificate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Serviciului Investiții și Achiziții Publice, Serviciului Urbanism și Cadastru și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.7 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.