Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.11 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

privind aprobarea implementării procesului de bugetare participativă în Orașul Sinaia

Având în vedere : 

– Referatul de aprobare nr. 2686/27.01.2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre precum și raportul de specialitate nr.2687/27 ianuarie 2022 al Serviciului Buget și Resurse Umane,  prin care se propune aprobarea procesului de bugetare participativă în Orașul Sinaia ;

– Aizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii  nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1) și alin.(2) lit. b), c) și d), ale art.139 alin. (1) și (2) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :   

ART. 1. –  Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă în Orașul Sinaia, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2022.

ART. 2. – Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei  din fondurile proprii ale orașului Sinaia  (secțiunea de dezvoltare), pentru proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă în Orașul Sinaia.

ART. 3. –  Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare al procesului de bugetare participativă în Orașul Sinaia, conform Anexei, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. –  Reprezentanții Comisiei de Evaluare a Proiectelor vor fi stabiliți prin Dispoziția Primarului.

ART. 5. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de catre reprezentanți ai aparatului de  specialitate al  Primarului  Orașului Sinaia .

ART.6. –  Prezenta hotărâre  se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova , Primarului Orașului Sinaia și serviciilor din  aparatul de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.11 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.