Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.12 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind încetarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 2022-2025, la obiectivul de investiţii  ”Construire Spital Orășenesc Sinaia” aprobat prin HCL 110/2020

          Având in vedere referatul de aprobare nr.2269 din  25 ianuarie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre,  raportul  de specialitate nr.2271 din  25.01.2022 al  Serviciului Buget şi Resurse Umane şi  referatul  nr.1891 din 19.01.2022  al Serviciului de investiții și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care se propune încetarea HCL nr.110/14.08.2020 privind  revocarea HCL nr.199/11.12.2019, precum și încetarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2022- 2025, la obiectivul de investiţii ”Construire Spital Orășenesc Sinaia”; 

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu pevederile art.4 din  Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată ;

Luând în considerare Pct.1 din anexa care face parte integrantă din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.1792/24.12.2002, actualizat și Art.1 din Ordinul  Ministrului Finanțelor  Publice nr.547/20.03.2009 pentru  modificarea și completarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea si ordonantarea la plata  a cheltuielilor  instituțiile publice, precum si organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul  ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 ;

În baza Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b) ,coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1), lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:     

ART.1. –  Începând cu data prezentei, încetează creditul de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru  perioada 2022-2025, la obiectivul de investiţii ”Construire Spital Orășenesc Sinaia” aprobat prin HCL. nr.110/2020 , ca rămas fără obiect.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărîri, vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul de Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

ART.3. –  Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane și Serviciului de Investiții și  Achiziții Publice.

Vezi HCL nr.12 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.