Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.13 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici faza PT + DE pentru obiectivele de investiții:

Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului – obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația superioară”

Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația inferioară”

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3835/08.02.2022;

– Raportul de specialitate nr. 3844/08.02.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE pentru realizarea obiectivelor de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului – obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația superioară”

“Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația inferioară”

– Solicitarea nr.3775 / 08.02.2022 a SC Transport Urban Sinaia SRL, de aprobare a documentațiilor tehnice fază PT+DDE pentru construirea spațiilor de servicii aferente instalației Telescaun Valea Dorului,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit.d),   art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.  Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DE pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului – obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația superioară” și Anexa 1- DEVIZUL GENERAL, părți integrante din prezenta hotărâre. 

ART. 2. Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE aferenți obiectivului de investiții: “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația superioară” în valoare totală de 2.541.151,03 lei, fără TVA, din care: C+M 2.483.305,03 lei, fără TVA; 

ART. 3. Aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DE  pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația inferioară” și Anexa 2 – DEVIZUL GENERAL, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4. Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE aferenți obiectivului de investiții: “Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația inferioară”, în valoare totală de 2.471.575,30 lei, fără TVA, din care: C+M 2.413.729,30 lei, fără TVA; 

ART. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

ART. 6. –  Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Serviciului Politici Publice și Serviciului de Investiții și  Achiziții Publice.

Vezi HCL nr.13 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.