Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.14 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia  și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia , aprobarea organigramei și a ștatului de funcții

Având in vedere referatul de aprobare al  Primarului orașului Sinaia nr.4.529  /14.02.2022 precum și raportul de specialitate nr. 4.533  /14.02.2022 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  al  Primariei orașului Sinaia ;

Văzand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificarile si completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2)  litera a) și alin.(3)  litera c), art.139 alin.(1), art.154 alin.(2), art.370, art.518 din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art.139 alin.(1) , art.140  alin.(1) precum și al art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1. – Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, aprobarea organigramei și a ștatului de funcții, conform anexelor 1 și 2 , parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. – La data intrării în vigoare a prezentei horărâri își încetează aplicabilitatea HCL. nr.32//17 februarie 2020

ART.3. – Pentru respectarea drepturilor la carira ale functionarilor publici, se instituie un termen  de 30 zile in vederea  aplicarii procedurilor legale prevazute de art. 408 din  OUG. 57/2019 privind Codul administrativ.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget si Resurse UmanePrimarul orașului Sinaia.

ART.5. –  Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,  Primarului Orașului Sinaia si Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.14 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.