Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.15 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind modificarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în orașul Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare intocmit de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.1387/14.01.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1448/14.01.2022 prin care propune aprobarea modificarii Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL în orașul Sinaia;

Vazând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile:

  • Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr.1174/01.11.2021 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate HG nr.962/2001;
  • Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluare si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;

În temeiul  art.129 alin.(1) coroborat cu art. 139 alin.(1) si art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă modificarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în Sinaia, aprobat prin HCL nr.142/26.11.2014, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Apartamentele pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

ART.3. – Stabilirea, în condițiile legii, a prețului pentru vânzarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în Sinaia, se face de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului orașului Sinaia potrivit fișei de calcul, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.4.Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.5. – Se abrogă HCL nr.142/26.11.2014.

ART.6. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umanevor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.7. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane si Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.15 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.