Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.9 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuiel pe anul 2022 pentru SC Sinaia Forever  SRL

   Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr.3460/04.02.2022, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.3461/04 februarie 2022 întocmit de către  Serviciul Buget și Resurse Umane ;

– Nota de fundamentare  întocmită de Administratorul SC Sinaia Forever SRL privind  bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 ;

– Avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În conformitate cu:

Ordonanța Guvernului nr.26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului  și structurii bugetului  de venituri și cheltuieli, precum și anexele de fundamentare a acestuia;

Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata,cu modificările şi completările  ulterioare ;

Legea nr.317/2021 privind bugetul de  stat pe anul 2022;

În temeiul  art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.b), art.139, alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E : 

ART.1. – Aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Sinaia Forever  SRL pe anul  2022 și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  SC. Sinaia Forever SRL, prin reprezentanţii săi legali, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

ART.3. –  Prezenta hotarâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, SC. Sinaia Forever SRL.  

Vezi HCL nr.9 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.