Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.8 din data de 21.02.2022

martie 9, 2022

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr.1288/13.01.2022 întocmit de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr.1291 din 13.01.2022 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate ;

În baza Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006  privind finanţele publice locale ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) si art.196 alin.(1), lit.a).

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2022, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

  1. TOTAL VENITURI :                                                                       124.194.200 lei         
  2. TOTAL CHELTUIELI :                                                                  132.380.200 lei

 ART.2. – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3. – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 8.186.000 lei, înregistrat la 31.12.2021, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform anexei nr.6.

ART.4. – Aprobă bugetul creditelor interne conform  anexei nr.7.

ART.5. – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea “Invățământ”, “Sănătate” Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.6. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

ART.7. –  Prezenta hotarâre se va comunica : Instituțíei Prefectului judetului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, Centrului Cultural Carmen Sylva, Clubului Sportiv Scolar.  

Vezi HCL nr.8 în format pdf AICI

Last modified: martie 9, 2022

Comments are closed.