Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.18 din data de 21.02.2022

martie 10, 2022

Privind aprobarea deschiderii punctelor de lucru în Parcul Dimitrie Ghica și Bd.Carol I nr.33 de către  SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere: 

– Solicitarea administratorului SC Sinaia Forever cu nr. inreg. 1006/11.12.2022  privind aprobarea de către Consiliul Local a deschiderii  punctelor  de lucru în Parcul Dimitrie Ghica și Bd Carol I nr.33;

–  Referatul de aprobare intocmit de dl. Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.1216 / 12.01.2022;

– Raportul de specialitate cu nr. 1221 / 12.01.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia 147 și actul aditional nr. 11 privind completarea bunurilor de retur cu 2 toalete publice (infrastructura publica urbana) situate în Parcul Dimitrie Ghica și Bd Carol I nr.33;

În temeiul art.129 alin. (1), art. 139 alin.(1) și art. 196.alin (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificariloe si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă deschiderea  punctelor de lucru de către SC Sinaia Forever SRL în Parcul Dimitrie Ghica și Bd.Carol I nr.33.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de reprezentanții SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Directiei Politia Locala si  SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.18 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2022

Comments are closed.